twitter instagram YouTube

2020-11-03
Sztuki wizualne

Sztuki wizualne

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu Sztuki wizualne jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej).

Zadanie nr 2: wystawy wraz z katalogami.

Zadanie nr 3: inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne.

Zadanie nr 4: działania multimedialne i interdyscyplinarne, realizowane w szczególności w formule on-line, dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 35 000 zł - 500 000 zł

Zadanie nr 2: 35 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 3: 35 000 zł - 300 000 zł

Zadanie nr 4: 35 000 zł - 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 55-69-667, (22) 55-69-663 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/sztuki-wizualne3.

KONTAKT:

Zachęta-Narodowa Galeria Sztuki

Małachowskiego 3

00-916 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Lilianna Krause l.krause@zacheta.art.pl

Aleksandra Arcimowicz  a.arcimowicz@zacheta.art.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas