twitter instagram YouTube

2017-01-24
Sztuki wizualne - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną ze sztukami wizualnymi. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej po 1945 roku oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk z tego okresu sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

 • Festiwale, przeglądy i konkursy z dziedziny sztuk wizualnych (w tym zadania interdyscyplinarne, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej),

 • Wystawy wraz z katalogami,

 • Inne formy prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningi i prezentacje multimedialne,

 • Publikacje książkowe z dziedziny sztuk wizualnych,

 • Katalogi i książki artystyczne,

 • Filmy dokumentalne z dziedziny sztuk wizualnych,

 • Inne zadania dokumentujące oraz popularyzujące dokonania z obszaru sztuk wizualnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego: 

 • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, 

 • organizacje pozarządowe, 

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 57 500 000 zł.

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki,
Zespół ds. Programów Operacyjnych,
Pl. Małachowskiego 3,
00-916 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Sztuki wizualne”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas