twitter instagram YouTube

2019-04-08
TESCO Decydujesz, pomagamy - ruszyła VI edycja programu!

TESCO Decydujesz, pomagamy - ruszyła VI edycja programu!

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

Zachęcamy do aplikowania w programie, którego celem jest wspieranie aktywności i rozwoju w społecznościach lokalnych.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W Programie można składać wnioski na projekty dotyczące następujących zagadnień:

a. wspierania lokalnej aktywności,

b. działań na rzecz otoczenia –środowiska przyrodniczego w tym działań związanych ze zmniejszeniem ilości wykorzystywanego plastiku i recyclingu, zwierząt, przestrzeni publicznej oraz jakości życia mieszkańców –poprzez zaangażowanie i oddolne działania lokalnych społeczności,

c. edukacji dzieci i młodzieży -kształtowania umiejętności miękkich,

d. ochrony i promocji zdrowia oraz aktywnego stylu życia –budowania i wspierania zdrowych nawyków dzieci, młodzieży i dorosłych.

DO KOGO POWINNY BYĆ SKIEROWANE DZIAŁANIA?

Inicjatywy powinny być skierowane do członków lokalnej społeczności. Mogą dotyczyć wszystkich mieszkańców lub wybranych grup –np. dzieci, młodzieży, seniorów, rodzin z małymi dziećmi. Ważne jest, by były możliwie otwarte na społeczność, a nie adresowane do wąskiego grona np. uczniów konkretnej klasy, członków jednego klubu itp.

Ważne jest także, aby wnioskodawcy angażowali swoje bezpośrednie otoczenie w działania, dlatego zależy nam na tym, by w realizację projektów włączeni zostali:

  • Mieszkańcy okolicy -np. pracujący jako wolontariusze przy działaniach projektowych, konsultujący pomysły organizacji,
  • Przedstawiciele lokalnych instytucji –np. poprzez wolontariat pracowniczy, sponsoring, użyczanie przestrzeni do prowadzenia działań,
  • Pracownicy lokalnych sklepów Tesco –np. jako wolontariusze (oczywiście, jeśli jest taka możliwość), uczestnicy działań przewidzianych w projekcie

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O GRANT?

O granty mogą ubiegać się:

1.Organizacja pozarządowa zarejestrowana w KRS (rozumiana zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), klub sportowy zarejestrowany w ewidencji Starosty Powiatowego/Prezydenta lub spółdzielnia socjalna zarejestrowana w KRS lub związki wyznaniowe działające na rzecz społeczności lokalnych, z wyłączeniem działań mających charakter wyznaniowy/promujący wyznanie.

2. Grupy nieformalne działające lokalnie(min. 3 osoby) np. grupy sąsiedzkie, rady sołeckie, czy też po prostu grupka znajomych/sąsiadów, którzy chcą zrobić coś dla swojego otoczenia. W przypadku grup nieformalnych konieczne jest uzyskanie „parasola” organizacji pozarządowej lub instytucji publicznej–podpisanie umowy o współpracy(szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Programu).Partie polityczne i fundacje przez nie utworzone, związki zawodowe czy organizacje pracodawców oraz przedsiębiorstwa nie mogą ubiegać się o grant w ramach Programu.

3. Instytucja publiczna (np.: przedszkole publiczne, szkoła publiczna, instytucja kultury, biblioteka publiczna, ośrodek pomocy społecznej)

SKŁADANIE WNIOSKÓW TRWA do 29.04.2019r.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

Całkowita kwota dotacji 1 125000 złotych zostanie rozdzielona pomiędzy maksymalnie 375 inicjatyw, które zostaną wybrane do etapu głosowania w sklepach Tesco. Wstępnego wyboru projektów dokona Komisja Grantowa, a ostatecznego –klienci sieci Tesco w głosowaniu. Każdy zwycięski pomysł otrzyma dofinansowanie w wysokości 5000złotych, inicjatywa, która zajmie II miejsce otrzyma 3000 złotych dofinansowania, a zdobywca miejsca III –1000 złotych na cele statutowe.

Aplikować można wypełniając formularz, znajdujący się na stronie internetowej www.tesco.pl/pomagamy

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje oraz szczegóły znajdują się w Regulaminie Programu dostępnym na stroniewww.tesco.pl/pomagamyw zakładce Dodatkowe materiały. KONTAKT I KONSULTACJE W SPRAWIE PROGRAMU

Partnerem Programu, który zapewnia wnioskującym wsparcie merytoryczne i techniczne jest Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących projektu lub Programu, proszę kontaktować się mailowo lub telefonicznie w dni robocze w godzinach 9:00–17:00z biurem programu: pomagamy@stocznia.org.pl, tel. 22 100 55 93.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas