twitter instagram YouTube

2020-06-24
Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana

Tarcza antykryzysowa 4.0 podpisana

Jak poinformowało biuro prasowe KPRP, prezydent podpisał ustawę tzw. Tarczę antykryzysową 4.0. Ustawa wchodzi w życie dzisiaj, tj. 24 czerwca.

W ustawie znajduje się kilka rozwiązań dla organizacji, w tym mechanizm umarzalnych mikropożyczek na działalność statutową.

Mikropożyczki – tak, ale nie dla wszystkich

Mikropożyczki do wysokości 5 000 zł udzielane będą na pokrycie bieżących kosztów działalności statutowej lub gospodarczej organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Oznacza to, że ze wsparcia skorzystają także te organizacje, które działalności gospodarczej nie prowadzą.

Najważniejsze warunki, które należy spełnić ubiegając się o wsparcie:

  • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Informacja o wysokości przychodu przedstawiana będzie w formie oświadczenia w samym wniosku o pożyczkę. Dla przykładu – stowarzyszenie, które w 2019 roku osiągnęło przychód 35 000 zł będzie uprawnione do otrzymania maksymalnie 3 500 zł pożyczki, a fundacja o przychodzie 115 000 zł do wsparcia w ogóle się nie kwalifikuje. O pożyczkę w pełnej wysokości będą mogły ubiegać się podmioty z przychodem za 2019 rok mieszczącym się między 50 000 zł a 100 000 zł.

Podobnie jak w przypadku mikropożyczek dla mikroprzedsiębiorców, ustawa nie zawiera katalogu wydatków, na jakie można przeznaczyć otrzymane środki – posłużono się ogólnym sformułowaniem wskazującym, że pomoc udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

W zapisach ustawy nie ma zakazu łączenia wspomnianej pożyczki z pożyczką przewidzianą wcześniej dla mikroprzedsiębiorców, co może oznaczać, że niektóre organizacje będą mogły skorzystać z obu instrumentów.

Organizacje, które będą uprawnione do skorzystania z pomocy, mogą liczyć na umorzenie pożyczki – warunkiem jest prowadzenie działalności przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia. Nie ma potrzeby składania dodatkowych oświadczeń.

Pożyczki udzielane będą z Funduszu Pracy przez powiatowe urzędy pracy właściwe ze względu na siedzibę podmiotu – czyli na tych samych zasadach, co pożyczki dla mikoprzedsiębiorców. Sugerujemy śledzić stronę Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie.

Pełne zapisy dotyczące opisywanego mechanizmu zawarte są w art. 77 pkt 40 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (taka jest oficjalna nazwa aktu prawnego nazywanego potocznie Tarczą 4.0). Zapisy te wprowadzają art. 15zzda do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwaną dalej ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19).

Przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszeń

Art. 27 i art. 28 Tarczy 4.0 zakładają przedłużenie kadencji organów fundacji i stowarzyszenia, jeżeli kadencja ta upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii lub do 30 dni po odwołaniu danego stanu. Kadencja ma zostać przedłużona do czasu wyboru organów na nową kadencję, jednak nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Podobne zapisy już teraz obowiązują m.in. względem związków sportowych.

Brak obowiązku składania wniosku o umorzenie mikropożyczki

Ustawa uproszcza zasady umorzenia mikropożyczki otrzymanej przez przedsiębiorców, w tym przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą. Wcześniej obowiązujące przepisy zakładały umorzenie pożyczki wraz z odsetkami pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki i złoży wniosek o umorzenie. Zmieniony przepis znosi obowiązek składania wniosku – jedynym warunkiem jest prowadzenie działalności przez wskazany wyżej okres (art. 77 pkt 39).

Zapis dotyczy również pożyczek udzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy. Pisząc inaczej – dotyczy wszystkich podmiotów, które dotychczas skorzystały z tego instrumentu (art. 97).

Przypominamy, że wprowadzone ustawą mikropożyczki na działalność statutową również nie warunkują umorzenia pożyczki koniecznością złożenia oświadczenia.

Dofinansowanie wynagrodzeń – zmiana zasad wyliczania przychodu

Kolejna zmiana dotyczy mechanizmu przyznawania dofinansowań części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30% (art. 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19). Art. 77 pkt 41 Tarczy 4.0. z wyliczenia przychodów z działalności statutowej wyłącza darowizny rzeczowe i finansowe otrzymane w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 (przychody takie zawyżają wyliczenie i w praktyce wykluczają z możliwości otrzymania pomocy).

Zwolnienia i pomniejszenia opłat dotyczących nieruchomości

Art. 77 pkt 18 Tarczy 4.0 dodaje do wspomnianej już kilkukrotnie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19 art. 15ja-15je. Ww. artykuły dają podstawę do pomniejszenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości należącej do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa i zwalniają z czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty za użytkowanie przypadające Skarbowi Państwa za okres trzech miesięcy podmioty, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Art. 15jd daje możliwość organom stanowiącym jednostki samorządu terytorialnego wprowadzenie podobnych rozwiązań odnośnie nieruchomości należących do gminnego, powiatowego i wojewódzkiego zasobu nieruchomości.

Warto zauważyć, że mimo wymienienia wśród podmiotów organizacji pozarządowych, rozwiązania dotyczą wyłącznie nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. Na niedostosowanie przepisu do specyfiki organizacji zwracał uwagę m.in. Związek Powiatów Polskich – uwagi jednak nie zostały uwzględnione.

Zmiany dotyczące zadań publicznych

Art. 77 pkt 44 zmienia brzmienie art. 15zzm z dnia 2 marca o COVID-19, doprecyzowując, że tryb postępowania o udzielnie dotacji na realizację zadania publicznego w celu przeciwdziałania COVID-19 z pominięciem otwartego konkursu ofert określa, w drodze zarządzenia lub uchwały, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany dotyczące odliczeń

Art. 30, art. 32 i art. 42 Tarczy 4.0 wprowadzają zmiany w ustawach podatkowych wskazując możliwość odliczenia darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19 za pośrednictwem organizacji pozarządowych.

Pełna treść ustawy: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000108601.pdf

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas