twitter instagram YouTube

2020-11-17
Telefon Zaufania AIDS

Telefon Zaufania AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Ministra Zdrowia oraz zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916), ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania publicznego pn. : Telefon zaufania AIDS.

Zadanie publiczne objęte przedmiotem konkursu polega na prowadzeniu ogólnopolskiej infolinii oferującej wszystkim chętnym anonimowe, profesjonalne poradnictwo telefoniczne przez

12 godzin dziennie z wykluczeniem godzin nocnych (wybór dni tygodnia pozostaje w gestii realizatora)

w zakresie HIV/AIDS i innych zakażeń przenoszonych drogą płciową (ZPDP) we wszystkich dziedzinach takich jak np. udzielenie wsparcia, udostępnienie podstawowej wiedzy, wskazywanie odpowiedniej placówki, instytucji, w tym adresów punktów anonimowego i bezpłatnego testowania. Usługa winna się przyczynić do upowszechniania wiedzy na temat HIV/AIDS i ZPDP, co doprowadzi do uświadomienia ryzykownych zachowań i zmniejszenia ryzyka zakażenia. Celem zadania jest zwiększenie dostępu do szerokiego wachlarza poradnictwa dla osób dotkniętych problemem HIV/AIDS, ZPDP i osób zainteresowanych tą problematyką.

Na czas realizacji zadania Krajowe Centrum ds. AIDS udostępni wybranemu oferentowi numer infolinii: 801 888 448 płatny za pierwszą minutę połączenia. Pozostałe koszty połączeń ponosi Krajowe Centrum ds. AIDS.

Oferent zobowiązany jest dokonać kalkulacji kosztów w oparciu o taryfikator KC ds. AIDS, stanowiący załącznik „Procedur wyboru realizatorów programów profilaktycznych przewidzianych w Harmonogramie  Realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS”, zwanych dalej: Procedurami Wyboru, dostępnych na stronie internetowej KC ds. AIDS www.aids.gov.pl w zakładce „organizacje pozarządowe/ procedury i dokumenty”.

Termin realizacji zadania:

Od 02 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

Warunki ubiegania się o  realizację zadania publicznego

O realizację zadania  może ubiegać się  każdy oferent, który spełnia wszystkie wymienione niżej warunki:

  1. posiada status organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym, lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 cyt. ustawy; 
  2. jego zadania statutowe są zbieżne z obszarem, którego dotyczy otwarty konkurs ofert;
  3. jest wiarygodny pod względem finansowym;
  4. dysponuje środkami finansowym własnymi i/lub z innych źródeł, wkładem osobowym (praca społeczna członków i świadczenia wolontariuszy na podstawie umów lub porozumień) w realizacji zadania co najmniej 10%;
  5. wykaże, że przez cały okres realizacji zadania publicznego dysponować będzie kadrą odpowiednio wyszkoloną, doświadczoną i zdolną do realizacji zadania publicznego będącego przedmiotem konkursu.

Ocena spełnienia w/w warunków ubiegania się o realizację zadania publicznego dokonywana będzie na podstawie załączonych do oferty dokumentów wymienionych w pkt 7 p.n. „Wymagania formalne stawiane Oferentom” Rozdziału 3 Procedur Wyboru. Jeżeli z treści tych dokumentów wynikać będzie, że Oferent  spełnia  wyżej opisane warunki, Krajowe Centrum ds. AIDS uzna, je za spełnione. Jeżeli natomiast Oferent nie załączy do oferty, któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt.7 Rozdziału 3 Procedur wyboru lub z treści załączonych dokumentów będzie wynikać, że oferta nie spełnia tych warunków, Krajowe Centrum ds. AIDS uzna je za niespełnione.

Więcej informacji tutaj.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas