twitter instagram YouTube

2014-12-29
Tłumaczenia literackie - Komponent Kultura

Do 4 lutego 2015 r. wydawnictwa mogą aplikować o granty na tłumaczenia literackie w ramach Komponentu Kultura, który jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie oraz łacina i starożytna greka. Musi to być pierwsze tłumaczenie na dany język docelowy. Autorzy dzieł muszą być obywatelami krajów uczestniczących w Programie. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka)niezależnie od gatunku.

CELE I PRIORYTETY:

Głównymi celami wsparcia projektów tłumaczeń literackich są:

- wspieranie kulturalnej i lingwistycznej różnorodności w Unii i innych krajach uczestniczących w Komponencie Kultura Programu Kreatywna Europa;

- promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich, jak również rozszerzanie dostępu do nich w Unii Europejskiej (dalej zwanej „UE”) oraz poza nią i udostępnianie ich nowym czytelnikom.

Głównymi priorytetami wsparcia projektów tłumaczeń literackich są:

- wspieranie obiegu europejskiej literatury mając na uwadze zapewnienie największej możliwej dostępności;

- wspieranie promocji europejskiej literatury, w tym odpowiednie wykorzystanie technologii cyfrowych zarówno w dystrybucji jak i promocji utworów;

- zachęcanie do tłumaczenia i promocji wysokiej jakości literatury europejskiej w długiej perspektywie.

Promocja tłumaczy jest dodatkowym priorytetem tego obszaru wsparcia. W tym celu od wydawców wymagać się będzie załączania biografii tłumaczy w każdej tłumaczonej książce.

Zachęca się do tłumaczenia z rzadszych języków na angielski, niemiecki, francuski i hiszpański (kastylijski), jako że mogą się one przyczynić do szerszego obiegu utworów literackich.

Ponadto, zachęca się do tłumaczenia i promowania autorów, którzy wygrali Europejską Nagrodę Literacką (patrz http://www.euprizeliterature.eu).

WYTYCZNE:

W celu zachęcenia do wykonywania powyższych priorytetów, obszar tłumaczeń literackich oferował będzie współfinansowanie dla tłumaczeń, publikacji oraz promocji „pakietu” europejskich utworów fabularnych, z i na języki kwalifikowane.

Projekty powinny zawierać w swojej strategii odpowiednie wykorzystanie technologii cyfrowych i przyczyniać się do powiększenia grupy czytelników europejskich literackich utworów fabularnych.

Zależnie od czasu trwania, zapotrzebowania, charakteru i celów wnioskodawcy mogą aplikować  w jednej z dwóch kategorii wsparcia:

Kategoria 1 - projekty dwuletnie

- Każdego roku do 2020, dwuletnie projekty, dla których maksymalna kwota dotacji wynosi 100 000 Euro.

LUB

Kategoria 2 - umowy ramowe o partnerstwie

- Dla naborów wniosków opublikowanych w grudniu 2013 roku i listopadzie 2016 roku, umowy ramowe o partnerstwie na odpowiednio trzy i cztery lata. Maksymalna kwota dotacji na daną umowę przyznawana zgodnie z umową ramową o partnerstwie wynosi 100 000 Euro rocznie.

CZAS TRWANIA PROJEKTÓW:

maksymalnie 2 lata (Kategoria 1) lub 3-4 lata (Kategoria 2)

WNIOSKODAWCY:

wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, istniejące minimum 2 lata

KRAJE UCZESTNICZĄCE W PROGRAMIE:

państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia

Rodzaje grantów:

  • Kategoria 1 – projekty dwuletnie:

- tłumaczenie pakietu od 3 do 10 pozycji

- dofinansowanie do 100 tys. euro (do 50% budżetu)

  • Kategoria 2 – umowy ramowe o partnerstwie:

- tłumaczenie pakietów od 5 do 10 pozycji rocznie

- dofinansowanie do 100 tys. euro rocznie (do 50% budżetu)

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Kategoria 1:

4 Lutego 2015

kolejne nabory – raz do roku w lutym

Kategoria 2:

Luty 2017 – (ogłoszenie naboru w listopadzie 2016 – tylko jeden nabór)

DODATKOWE INFORMACJE:

W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z biurem Programu Kreatywna Europa: http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/creative-europe-desks_en.htm

Więcej informacji o konkursie dostępnych jest w Przewodniku o programie do pobrania poniżej.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas