twitter instagram YouTube

2016-10-14
Tworzenie e-materiałów dydaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach PO WER na Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych Działanie/Typ operacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty Termin naboru wnioskówod 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

W ramach konkursu dofinansowanie otrzyma pięć projektów – jeden na każdą z pięciu grup e-materiałów dydaktycznych określonych w Regulaminie konkursu.

Cel konkursu:

Celem konkursu jest opracowanie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego, służących rozwijaniu kompetencji kluczowych, określonych w Zaleceniach Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, które uzupełniają e-materiały i e-podręczniki stworzone i udostępnione w ramach PO KL.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:
W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty wyszczególnione w SZOOP, tj.:

 • Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • Ośrodek Rozwoju Edukacji (w tym dawny Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej włączony z dniem 1 lipca 2016 r. w strukturę organizacyjną Ośrodka Rozwoju Edukacji)
 • Instytut Badań Edukacyjnych
 • Centrum Informatyczne Edukacji
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego
 • organizacje pozarządowe lub związki organizacji pozarządowych
 • samorząd gospodarczy i zawodowypartnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze
 • przedsiębiorcy
 • pracodawcy
 • placówki doskonalenia nauczycieli
 • szkoły wyższe.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie lub w partnerstwie.

Na co można uzyskać dofinansowanie:

 • E-materiały dydaktyczne do historii sztuki i do historii muzyki, języka łacińskiego i kultury antycznej – zakres rozszerzony, wiedza o kulturze – zakres podstawowy. W łącznej kwocie: 16,5 mln.
 • E-materiały dydaktyczne zawierające treści w zakresie edukacji artystycznej: muzyki i plastyki. W łącznej kwocie: 3 mln.
 • E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych krótkie streszczenia lekcji przedmiotowej abstrakty lekcji w języku angielskim do nauki języka angielskiego z następujących przedmiotów: matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie ze słowniczkiem podstawowym i nagraniem lektorskim z e-podręczników opracowanych w ramach PO KL). W łącznej kwocie: 1 mln.
 • E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie) audiobooki. W łącznej kwocie:  400 tys.
 • E-materiały dydaktyczne dotyczące 10 obszarów tematycznych (matematyka, informatyka, geografia, fizyka, chemia, biologia, przyroda, język polski, historia, wiedza o społeczeństwie): cykle krótkich filmów edukacyjnych 5’-10’ do wykorzystania na lekcji. W łącznej kwocie: 2 412 701 zł.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi 23 312 701 zł.

Wnioski należy składać  terminie 31 października do 5 grudnia 2016 roku:

 • osobiście (od poniedziałku do piątku w godzinach pracy IOK, tj. od 8:15 do 16:15), w siedzibie IOK Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa
 • przesyłką kurierską na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa  (wiążąca jest data wpływu do MEN)
 • pocztą na adres Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa (wiążąca jest data nadania przesyłki)

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu znajdują się na stronach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas