twitter instagram YouTube

2018-11-14
Tworzymy komisje konkursowe. Zapraszamy przedstawicieli NGO

Tworzymy komisje konkursowe. Zapraszamy przedstawicieli NGO

Już niedługo Miasto Leszno ogłosi otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019. Przedstawicieli organizacji zapraszamy do udziału w pracach komisji oceniających oferty. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia br.

Celem naboru jest utworzenie „Listy kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach na rok 2019” spośród osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które są zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych.

Miasto Leszno chce po raz kolejny stworzyć bazę kandydatów gotowych oceniać projekty organizacji pozarządowych, które ubiegają się o dofinansowanie ze środków miejskich. Na jej podstawie Prezydent Miasta Leszna powołuje członków komisji konkursowych reprezentujących III sektor. Wspólna opinia - urzędników i przedstawicieli organizacji staje się podstawą do decyzji Prezydenta komu i w jakiej wysokości przyznać dofinansowanie na projekty realizowane dla naszego miasta.

Do pracy w komisjach konkursowych zapraszani są specjaliści w danej tematyce konkursu. A ponieważ wachlarz tematyki konkursowej jest szeroki, potrzebni są różnorodni eksperci, od specjalistów z zakresu pomocy społecznej czy ochrony zdrowia po fachowców w zakresie kultury, sportu czy rewitalizacji. Ważne jest również by znać realia pracy w III sektorze, rozumieć potrzeby środowiska i mieć wizję jego rozwoju. Do bazy kandydatów organizacja pozarządowa może rekomendować dwie osoby.

Zgłoszona osoba będzie mogła opiniować projekty organizacji, z którymi w żaden sposób nie jest związana. Ma to pozwolić na obiektywną ocenę jakości projektu i jego przydatności dla miasta. Choć praca w ramach komisji konkursowych jest bezpłatna, to z pewnością może dać dużo satysfakcji i stanowić cenne doświadczenie. Udział w komisji pozwala współdecydować przedstawicielom ngo na jakie działania pozarządowe w Lesznie wydatkowe są pieniądze publiczne. Jest sposobem na doskonalenie współpracy sektora samorządowego i pozarządowego. Wybranie najbardziej potrzebnych i wartościowych projektów dla naszego miasta wspólnie staje się łatwiejsze. Każdy z członków komisji konkursowych może otrzymać referencje na zakończenie prac i wykorzystać zdobyte doświadczenie zarówno przy pisaniu projektów, jak i przy ocenie ich w innych konkursach.

W skład komisji konkursowych mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  • są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  • nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie ofert;
  • nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności i nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
  • zgłoszą swoją kandydaturę poprzez formularz zgłoszeniowy (do pobrania poniżej) podpisany i wypełniony przez samego kandydata/-tkę i organizację pozarządową/podmiot zgłaszający kandydata/-tkę,
  • mają doświadczenie w realizacji projektów we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Miejsce i termin składania ofert:

Zgłoszenia należy składać do dnia 7 grudnia br.

  • osobiście w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15 z dopiskiem na kopercie: „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych - NGO”;
  • drogą elektroniczną (zeskanowane dokumenty) na adres e-mail: ngo@leszno.pl, w tytule wiadomości należy wpisać „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych - NGO”;
  • pocztą na adres: Biuro Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21a, 64-100 Leszno z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie kandydata do listy członków komisji konkursowych - NGO”.

Szczegółowe oczekiwania wobec kandydatów określa Komunikat Prezydenta Miasta Leszna zamieszczony poniżej.

Zapraszamy do współpracy!

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas