twitter instagram YouTube

2019-01-07
Uczenie się przez całe życie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Termi naboru wniosków upływa 31 stycznia 2019 r.

O PROGRAMIE:

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do podniesienia kompetencji osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy z powodu niskich kompetencji TIK i językowych.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest realizacja szkoleń językowych podnoszących kompetencje językowe.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu można realizować szkolenia podnoszące kompetencje językowe lub TIK osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej, (głównie powyżej 24 roku życia), w szczególności o niskich kwalifikacjach i starszych powyżej 50 roku życia, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 90%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:
Ogółem (EFS+BP): 42 278 910,00 PLN

w ramach kwoty przeznaczonej na pulę ogólną dofinansowanie wynosi: 36 984 793,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 34 930 082,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 2 054 711,00 PLN
w ramach kwoty przeznaczonej dla projektów realizowanych w ramach LGD dofinansowanie wynosi: 5 294 117,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 5 000 000,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 294 117,00 PLN      
Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Wkład własny - 10%

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 31 stycznia 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Okres realizacji projektu jest tożsamy z okresem, w którym poniesione wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne.  Okres realizacji projektu nie powinien co do zasady przekraczać 24 miesięcy. Projekty mogą być realizowane nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 roku. 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie https://wrpo.wielkopolskie.pl/punkty-informacyjne

ŹRÓDŁO:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas