twitter instagram YouTube

2014-04-16
Uczmy kodować – konkurs MAC

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

 1. Celem zadania jest przeprowadzenie działań, których efektem będzie:
 • upowszechnienie i rozwijanie zaawansowanych kompetencji cyfrowych w szczególności poprzez naukę programowania dla uczniów, w tym uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • stworzenie nowych koncepcji dydaktycznych w zakresie nauki programowania oraz wsparcie na rzecz kadry, trenerów i/lub wydarzeń związanych z promocją i nauką programowania;
 • stworzenie i wdrożenie  innowacyjnych narzędzi podnoszenia umiejętności cyfrowych wśród osób o średnim poziomie kompetencji, w szczególności w grupie wiekowej 25- 45;
 • podniesienie kompetencji cyfrowych wśród grup społecznych wymagających szczególnego wsparcia (m.in. osoby niepełnosprawne, seniorzy) z nastawieniem na ich praktyczne wykorzystanie;
 • upowszechnienie postaw partycypacyjnych poprzez animowanie nowatorskich i twórczych działań z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych;
 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na rzecz budowy kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem informacji sektora publicznego.

Kto może składać wnioski?

 1. Oferty realizacji zadania publicznego mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy.
 2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

Wysokość dotacji

 1. Na realizację zadania Minister Administracji i Cyfryzacji planuje przekazać środki w wysokości 2 500 000 zł. Maksymalna wartość wnioskowanej dotacji dla oferty na realizację zadania publicznego nie może przekraczać kwoty 400 000 zł.

Termin składania wniosków

 1. Termin składania oferty wraz z załącznikami upływa w terminie 30 dni od daty publikacji ogłoszenia (tj. 10 maja 2014 r.). O dochowaniu terminu decyduje data wpływu do kancelarii głównej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji lub data stempla pocztowego.
 2. Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferty wraz z załącznikami w formie papierowej należy przesłać na adres:

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
Departament Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa

Dodatkowe informacje


http://mac.bip.gov.pl/otwarte-konkursy-ofert/konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-pod-nazwa-nowatorskie-inicjatywy-na-rzecz-rozwoju-umiejetnosci-programowania.html

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas