twitter instagram YouTube

2021-10-11
Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Uniwersytety Ludowe – edycja 2021

Narodowy Instytut Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego uruchomił nabór wniosków w ramach Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020–2030. – 29 października

FUNDATOR: Narodowy Instytut Wolności 

O PROGRAMIE:
Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego placówek, podnoszenia jakości ich działalności programowej, zwiększanie zasięgu i dostępności ich oferty edukacyjnej, wspieranie rozwoju osobistego i obywatelskiego oraz aktywizacja lokalnej społeczności przy jednoczesnym budowaniu więzi społecznych oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia uniwersytetom ludowym trwałej podmiotowości w polskim systemie edukacji.

CEL KONKURSU:
Głównym celem Programu jest rozwój edukacji dorosłych w formie grundtvigiańskich uniwersytetów ludowych:

  • umożliwiających rozwój osobisty, zawodowy i zwiększenie aktywności obywatelskiej,
  • wpływających na rozwój społeczności lokalnych,
  • oddanych zachowywaniu oraz przekazywaniu tradycji i dziedzictwa narodowego.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących zadań:

• Zadanie 1 – wsparcie tworzenia nowych oraz reaktywacji wcześniej istniejących uniwersytetów ludowych (Priorytet 2),

• Zadanie 2 – wsparcie rozwoju edukacji obywatelskiej i zachowania dziedzictwa w środowiskach lokalnych (Priorytet 4).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Podmiotami uprawnionymi do składania wniosków w Konkursie są:

·         organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,

·         osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

·         spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

·         spółdzielnie socjalne,

·         koła gospodyń wiejskich. 

Podmioty uprawnione do aplikowania w Konkursie nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: Dotacje do 250 tys. PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 29.10.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.,

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://niw.gov.pl/nabor-wnioskow-w-programie-uniwersytety-ludowe-edycja-2021/

KONTAKT:
Szczegółowe informacje na temat Programu Wspierania Rozwoju Uniwersytetów Ludowych na lata 2020-2030 można uzyskać w terminie naboru wniosków pod numerem telefonu 601 901 327 w godz. 10:00-14:00 od poniedziałku do piątku lub e-mailowo pisząc na adres: ul@niw.gov.pl.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas