twitter instagram YouTube

2019-11-14
Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

W ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło projekt „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”. Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

O PROGRAMIE:

 Udział środków własnych wskazanych we wniosku i rozliczeniu zadania nie może być mniejszy niż 20% całości kosztów zadania (w tym również zadań jednostkowych, którymi są poszczególne imprezy sportowe będące składowymi zadania). Udział własny może być pokryty np. ze środków jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej, sponsorów lub własnych. Udziału własnego nie można finansować ze środków przekazanych przez MSiT (np. otrzymanych w ramach innych naborów i konkursów).

 CEL KONKURSU:

1)promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2) stworzenie możliwości udziału w interdyscyplinarnej rywalizacji sportowej,

3) krzewienie idei fair play,

4) ograniczenie agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży,

5) stworzenie możliwości szerokiego udziału w systemowej rywalizacji sportowej uczniów z mniejszym potencjałem sportowych umiejętności,

6) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców,

7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej, w tym obiektów Orlik,

8) identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych, Dziennik Urzędowy Ministra Sportu i Turystyki – 9 – Poz. 68

9) zwiększenie aktywności i efektywności działań stowarzyszeń i klubów sportowych – uczniowskich, szkolnych, międzyszkolnych, ludowych oraz innych organizacji pozarządowych, w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży,

10) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i lokalnych środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania projektu.

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- dyplomy,

- medale,

- puchary,

- transport: uczestników, urządzeń i sprzętu,

- wynajem: obiektów, urządzeń i sprzętu,

- promocję zadania, wsparcie logistyczne, działania marketingowe, usługi wydawnicze,

 - obsługę sędziowską,

- obsługę techniczną,

- obsługę medyczną,

- wyżywienie,

- zakwaterowanie,

- inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji zadania, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmioty, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, w szczególności do polskie związki sportowe, podmioty ponadregionalne i ogólnopolskie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Budżet programu 10.000.000

Wysokość wsparcia 80%

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

20 stycznia 2020r.

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

2.01.2020r.-31.12.2020.

 

DODATKOWE INFORMACJEE:

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas