twitter instagram YouTube

2016-02-13
V edycja Otwartego Konkursu Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Celem konkursu jest wspieranie i finansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Adresatami konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy.

Wysokość dotacji Centrum nie może przekroczyć 80% budżetu projektu. Niezbędny jest więc udział środków własnych wnioskodawcy w wysokości minimum 20% budżetu. W ramach wkładu własnego wnioskodawca pokrywa m.in. koszty wizowe, koszty obsługi przedsięwzięcia, w tym koszty administracyjne.

Wnioski należy składać w terminie do 15 marca 2016 roku w formie pisemnej osobiście bądź na adres Centrum: Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Biuro Badań i Projektów, ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa. Kopię wniosku (zeskanowana wersja wniosku dostarczonego pocztą tradycyjną wraz z wymaganymi podpisami i pieczątkami) z załącznikami przekazuje się równolegle w postaci elektronicznej w jednym pliku w formacie .pdf na adres poczty elektronicznej Centrum: otwartykonkurs@cprdip.pl, podając w tytule korespondencji dopisek w brzmieniu „V Otwarty Konkurs”.

Szczgółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Cenrtum Polsko – Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Źródło: www.cprdip.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas