twitter instagram YouTube

2018-01-15
WRPO 4.5.2. Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

Celem projektu jest:
Wsparciem zostaną objęte projekty dotyczące opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo (dot. parków krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody).
Wnioski mogą składać:
JST i ich związki;
Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
Samorządowe osoby prawne;
Organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);
Szkoły wyższe;
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
Jednostki naukowo - badawcze (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną).

Termin składania wniosków mija 9 lutego 2018r.
Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań od poniedziałku do piątku w godzinach: od 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.
Szacunkowa wartość alokacji przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 3 000 000,00 PLN i może ulec zmianie.
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł,a minimalny wkład własny - 15%
Źródło wiadomości i dodatkowe informacje www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/239

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas