twitter instagram YouTube

2017-11-09
WRPO 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu można realizować następujące typy projektów:

 1. projekty poprawiające dostęp do usług opiekuńczych i asystenckich,
 2. projekty zwiększające dostęp do mieszkań chronionych/wspomaganych,
 3. projekty służące dostarczaniu narzędzi rozwoju usług społecznych lokalnym usługodawcom i zwiększenie potencjału lokalnych społeczności do samodzielnego świadczenia usług społecznych i zdrowotnych, z wykorzystaniem narzędzi deinstytucjonalizacji. W ramach przedmiotowego typu projektów przewiduje się utworzenie systemu wsparcia osób niesamodzielnych (co do zasady starszych), które wraz z opiekunem faktycznym będą miała możliwość skorzystania z kompleksowego wsparcia, którego najważniejszym elementem, a zarazem punktem wyjścia będzie Środowiskowe Centrum Wsparcia Osób Starszych. 

Kto może składać wnioski?

 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • państwowe jednostki budżetowe,
 • podmioty lecznicze utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształceń),
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • jednostki organizacyjne jst w zakresie poprawy dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, osób starszych i z niepełnosprawnościami.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          
Ogółem: 96 152 122,00 PLN

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł
Minimalny wkład własny - 5%

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 30.11.2017 r. od godziny 0.00 do dnia 29.12.2017 r. do godziny 15.30. Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Szczególowe informacje oraz niezbedne dokumenty do pobrania na http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/228

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas