twitter instagram YouTube

2017-11-09
WRPO 9.1.2 Infrastruktura społeczna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”.

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach Poddziałania 9.1.2 mogą ubiegać się:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne;
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na:

 1. inwestycjach w ramach rozwoju mieszkalnictwa chronionego i/lub  wspomaganego (w oparciu o istniejącą infrastrukturę w tym: przebudowa, modernizacja i wyposażenie zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania), w powiązaniu  z procesem aktywizacji zawodowej i do momentu osiągnięcia samodzielności ekonomicznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (z wyłączeniami wynikającymi z Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie mieszkań chronionych)[
 2. tworzeniu i funkcjonowaniu regionalnej infrastruktury usług społecznych powiązane z procesem aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (np. specjalistyczne placówki terapeutyczno-opiekuńcze, ośrodki aktywizacji społeczno-zawodowej, placówki wsparcia dziennego, w tym: kluby seniora, instytucje opieki wytchnieniowej, dzienne domy pomocy społecznej, środowiskowe domy samopomocy, rodzinne domy dziecka, placówki reintegracyjne realizujące usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w szczególności CIS i ZAZ) – modernizacja, przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku zakup wyposażenia;
 3. inwestycjach z zakresu dostosowania infrastruktury pieczy zastępczej, w tym placówek wsparcia dziennego i opieki nad młodzieżą do świadczenia usług w tym zakresie (np. świetlice pozaszkolne, środowiskowe) oraz na poprawie infrastruktury pieczy zastępczej i przekształceniu placówek opiekuńczo-wychowawczych w kierunku rodzinnej pieczy zastępczej – modernizacja przebudowa, adaptacja lokalu lub budynku, w uzasadnionych przypadkach rozbudowa, nadbudowa, budowa budynku i zakup wyposażenia;
 4. inwestycjach z zakresu tworzenia i funkcjonowania placówek świadczących usługi opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, kluby dziecięce[6]) oraz działaniach na rzecz zwiększenia liczby miejsc w istniejących instytucjach – wyposażenie, dostosowanie, adaptacja[7, w uzasadnionych przypadkach budowa nowych obiektów

1. Minimalna wartość projektu:

a) 100 000,00 PLN (projekty, których elementem są roboty budowalne),

b)  50 000,00 PLN (zakup wyposażenia).

2. Maksymalny poziom dofinansowania projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych inwestycji.

3. Maksymalna wartość dofinansowania:

a)  2 000 000,00 PLN dla projektów nieobjętych pomocą publiczną,

b)  700 000,00 PLN dla projektów, w których występuje pomoc de minimis.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 000 000,00 zł i może ulec zmianie.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 (LSI 2014+) od 29.09.2017 r. od godziny 7.30 do 24.11.2017 r. do godziny 15.30.

  Szczegóły oraz dokumenty niezbędne do złożenia wniosku dostępne pod linkiem:

http://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/217

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas