twitter instagram YouTube

2018-10-09
WRPO: Działania prozdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Termin składadnia wniosków upływa 22 listopada 2018 r. o 15.30.

O PROGRAMIE:

Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski oraz w ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim.

 

CEL KONKURSU:

Profilaktyka retinopatii cukrzycowej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski oraz w ramach regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim można realizować w szczególności następujące działania:

 1. usługi zdrowotne pod warunkiem, że są one niezbędne do realizacji celów Programu oraz:
 • w przypadku gdy projekt przewiduje zarówno usługi zdrowotne wymienione w katalogu świadczeń gwarantowanych jako podstawowe i jednocześnie niezbędne do realizacji tego projektu, jak i usługi zdrowotne ponadstandardowe zgodnie z rozdziałem 5 pkt 9 Wytycznych w obszarze zdrowia;
 1. zapewnienie dojazdu niezbędnego dla realizacji usługi zdrowotnej dla danej osoby z miejsca zamieszkania do miejsca wykonywania badania i z powrotem;
 2. zapewnienie opieki nad osobą niesamodzielną, którą opiekuje się osoba korzystająca z usługi zdrowotnej w ramach projektu, w czasie korzystania ze wsparcia;
 3. działania informacyjno-edukacyjne dotyczące tematyki Programu, w tym edukacja prozdrowotna, skierowana do odbiorców Programu, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 4. działania informacyjno-szkoleniowe związane z wdrażaniem Programu, skierowane do lekarzy i pielęgniarek POZ, prowadzone przez osoby uprawnione do udzielania świadczeń oraz osoby legitymujące się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny;
 5.  monitoring jakości i celowości podejmowanych działań.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

 • pracodawcy,
 • instytucje rynku pracy,
 • podmioty ekonomii społecznej,
 • organizacje pozarządowe,
 • podmioty utworzone przez jst realizujące zadania publiczne,
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne oraz utworzone przez nie podmioty,
 • podmioty wykonujące działalność leczniczą na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 • uczelnie lub podmioty posiadające osobowość prawną, dla których organem założycielskim jest uczelnia.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu – 95% kosztów kwalifikowanych (85% dofinansowania UE+ 10% dofinansowania krajowego)

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:          

Ogółem: 11 204 395,00 PLN
w tym wsparcie finansowe EFS: 10 024 985,00 PLN
w tym krajowe wsparcie finansowe z budżetu państwa: 1 179 410,00 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs została podzielona i wyodrębniona dla każdego z programu polityki zdrowotnej, w taki sposób, że:

 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski wynosi 6 175 000 PLN;
 • maksymalny poziom dofinansowania (UE + BP) regionalnego programu zdrowotnego pn.: Program profilaktyki retinopatii cukrzycowej w województwie wielkopolskim wynosi 5 029 368 PLN.

Minimalna wartość projektu - 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny - 5%

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014‑2020 (LSI 2014+) na stronie internetowej lsi.wielkopolskie.plod dnia 25.10.2018 r. od godziny 0.00 do dnia 22.11.2018 r. do godziny 15.30.Przygotowanie wniosków w systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy składać (w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61‑713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu. Konkurs nie jest podzielony na rundy konkursowe.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA: 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/285

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl, lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub w pozostałych Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas