twitter instagram YouTube

2018-10-12
WRPO: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r.

O PROGRAMIE:

Konkurs dotyczy projektów rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

CEL KONKURSU:

Poprawa stanu technicznego i wizualnego miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego),  w tym:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym  wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych  (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- Szkoły wyższe,
- Jednostki naukowe,
- Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe,
- Instytucje kultury,
- Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Administracja rządowa,
- Partnerzy społeczni i gospodarczy,
- Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe,
- Przedsiębiorcy,
- Podmioty ekonomii społecznej,
- Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.
Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 993 575,02 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 

Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r. 

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/277

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas