twitter instagram YouTube

2018-10-12
WRPO: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r.

O PROGRAMIE:

Konkurs dotyczy projektów rewitalizacji miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

CEL KONKURSU:

Poprawa stanu technicznego i wizualnego miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wsparciem zostaną objęte przedsięwzięcia wynikające z kompleksowych Programów Rewitalizacji (wpisanych do Wykazu programów rewitalizacji gmin województwa wielkopolskiego) dotyczące zdegradowanych fizycznie, społecznie i gospodarczo obszarów miast, dzielnic miast oraz terenów wiejskich, terenów powojskowych i poprzemysłowych wymagających odnowy, czy restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów społecznych, w ramach projektów obejmujących:

1. Budowę, przebudowę, rozbudowę, adaptację lub remonty: budynków, obiektów i przestrzeni wraz z przyległym otoczeniem znajdujących się na obszarach rewitalizacji (w tym m.in., domy dziecka, ośrodki walki z patologiami społecznymi, poradnie psychologiczne, świetlice dla dzieci i młodzieży, instytucje kultury, domy kultury, centra aktywności obywatelskiej, Warsztaty Terapii Zajęciowej oraz obiekty służące wsparciu osób wykluczonych) w celu przywrócenia i/lub nadania im nowych funkcji społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturalnych lub rekreacyjnych, w tym np.:

a) remont lub przebudowę elewacji, fasad i dachów budynków oraz pomieszczeń,

b) remont, przebudowę, modernizację instalacji: np. grzewczych, elektrycznych, gazowych i wodno-kanalizacyjnych w budynkach,

c) zagospodarowanie przyległego terenu: np. budowę, remont, przebudowę małej architektury, ogrodzeń (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

2. Wsparcie inwestycyjne w zakresie budowy, przebudowy, rozbudowy oraz wyposażenia obiektów na potrzeby funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej.

3. Poprawę funkcjonalności ruchu kołowego, ruchu pieszego i rewitalizowanego terenu (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego),  w tym:

a) budowę, rozbudowę, przebudowę, modernizację lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie (jedynie jako element szerszego projektu rewitalizacyjnego i wówczas gdy przyczyni się do fizycznej, gospodarczej i społecznej rewitalizacji i regeneracji obszarów miejskich lub miejskich obszarów funkcjonalnych jako element kompleksowych programów rewitalizacji);

b) budowę, remonty lub przebudowę chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe), wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia (tylko w przypadku, kiedy są częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

4. Poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznych rewitalizowanego terenu, w tym  wyburzanie budynków i uporządkowanie przestrzeni publicznej (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

5. Renowację wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych  (tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego).

Spośród wymienionych typów projektu, jedynie typ 1 i 2 mogą być realizowane samodzielnie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie mogą się ubiegać:

Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
Szkoły wyższe;
Jednostki naukowe;
Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
Instytucje kultury;
Organizacje pozarządowe i stowarzyszenia;
Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
Instytucje otoczenia biznesu;
Administracja rządowa;
Partnerzy społeczni i gospodarczy;
Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
Przedsiębiorcy;
Podmioty ekonomii społecznej;
Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym.
wskazane w odpowiednich Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalna wartość dofinansowania projektu nie może przekroczyć kwot wskazanych
w Mandatach Terytorialnych dla Leszczyńskiego i Pilskiego Obszaru Strategicznej Interwencji.
Maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych
dla projektów nie objętych pomocą publiczną.
W przypadku realizacji projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania projektu do 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem:projekty zawierające wyłącznie elementy inwestycyjne (infrastruktura lokalna) kwota pomocy nie może przekroczyć różnicy między kosztami kwalifikowalnymi a zyskiem operacyjnym z inwestycji. Zysk operacyjny odlicza się od kosztów kwalifikowalnych
ex ante, na podstawie rozsądnych prognoz przedstawionych w Studium Wykonalności,
w przypadku wystąpienia w projekcie wydatków finansowanych z pomocy de minimis maksymalna wartość przedmiotowej pomocy nie może przekroczyć 700 000,00 PLN,
w przypadku projektów zawierających jednocześnie elementy wskazane w ppkt. a) i b) Wnioskodawca zobowiązany jest do ujednolicenia poziomu dofinansowania (do niższej wartości, która nie może przekroczyć 85% intensywności wsparcia).
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektów w zakresie kultury, których celem jest poprawa spójności społecznej dzięki umożliwieniu lepszego dostępu do usług społecznych, kulturalnych i rekreacyjnych stanowią maksymalnie 8 000 000,00 PLN.
Minimalny wkład własny: 15% wydatków kwalifikowalnych.

Ogólna pula środków przeznaczona na konkurs to 20 993 575,02 PLN.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Dokumentację w wersji papierowej można składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Punkt Naboru Wniosków mieszczący się w holu głównym Urzędu
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

Dokumentację w wersji papierowej można także wysłać drogą pocztową lub przesyłką kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
al. Niepodległości 34; 61-714 Poznań

O przyjęciu wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do jednostki, a nie data nadania.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) od 17.09.2018 r. od godziny 7.30 do 19.10.2018 r. do godziny 15.30. Przygotowywanie wniosków w Systemie LSI 2014+ możliwe jest już od momentu ogłoszenia naboru tj. 16.08.2018 r.

Link do strony systemu LSI 2014+

Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej (wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami) należy złożyć w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej w Systemie LSI 2014+.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/277

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować mailowo na adres katarzyna.wojciechowska@umww.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 71 38 lub bezpośrednio w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich w Poznaniu al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93.

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas