twitter instagram YouTube

2018-01-15
WRPO 4.5.1. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.05.01-IZ -00 - 30 - 001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Celem konkursu jest ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody (w tym położonych na obszarach Natura 2000)

Wnioski mogą składać:

JST i ich związki;
Państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne, w tym państwowe jednostki budżetowe;
Samorządowe osoby prawne;
Organizacje  pozarządowe  (dotyczy  podmiotów  posiadających  osobowość prawną);
Szkoły wyższe;
PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
Jednostki   naukowo - badawcze  (dotyczy  podmiotów  posiadających osobowość prawną).

Termin składania wniosków mija 9 lutego 2018r.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na    lata    2014 - 2020    (LSI    2014+)    na    stronie    internetowej  https://lsi.wielkopolskie.pl oraz (w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej) w formie papierowej w Punkcie Naboru Wniosków mieszczącym się w holu głównym  Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Wielkopolskiego, al.  Niepodległości  34,  61-714  Poznań                                                                                                                                                                                                                             od  poniedziałku do  piątku w  godzinach: od 7.30  do  15.30 lub  wysłać  pocztą  bądź  przesyłką  kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do Urzędu.

Szacunkowa wartość  alokacji przewidzianej   do   rozdysponowania   w   konkursie   wynosi  9 000 000,00 PLN i może ulec zmianie. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł,a minimalny wkład własny - 15%

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/238

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas