twitter instagram YouTube

2020-01-10
Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów

Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów

Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad 10 tys. zł.

CEL KONKURSU:

1. Celem konkursu „Wiem jak w banku” jest zachęcenie uczniów oraz dorosłych pracujących z dziećmi (nauczycieli, animatorów i innych) do poszerzenia wiedzy na temat roli i zadań Narodowego Banku Polskiego.

2. Przedmiotem Konkursu są prace przedstawiające rolę i zadania Narodowego Banku Polskiego.

UCZESTNICY I FORMA PRAC KONKURSOWYCH

1. Uczestnikami Konkursu mogą być:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
- dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

2. Konkurs przebiega w trzech kategoriach:
- uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych
- uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych
- dorośli pracujący z dziećmi i młodzieżą: nauczyciele, wychowawcy, animatorzy itp.

3. W przypadku kategorii dla uczniów prace konkursowe mogą mieć formę pisemną, filmu (nie dłuższy niż 10 minut), audycji, prezentacji, gry terenowej, gry planszowej, aplikacji, plakatu, wystawy informacyjnej w szkolnej gablocie.

4. W przypadku kategorii dla dorosłych prace konkursowe powinny mieć formę umożliwiającą jej  wykorzystanie w czasie zajęć z dziećmi i młodzieżą, np. scenariusz lekcji, autorskie materiały dydaktyczne.

5. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne i grupowe.

 
III. ZGŁASZANIE PRAC KONKURSOWYCH

1. Prace konkursowe będą przyjmowane od 2 stycznia do 30 kwietnia 2020 r. (w przypadku prac nadsyłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 8 maja do północy).

2. Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres samorzad@pap.pl lub drogą pocztową na adres: Polska Agencja Prasowa, ul. Bracka 6/8, 00-502 Warszawa, z dopiskiem „Konkurs. Wiem jak w banku”.

3. Do prac zgłaszanych do Konkursu należy dołączyć podpisane przez zgłaszającego oświadczenie o udzieleniu praw, materiały przesłane bez oświadczenia nie będą uwzględniane w ocenie prac konkursowych. W przypadku zgłoszenia pracy osoby, która nie ukończyła 18 lat, oświadczenie powinien podpisać przedstawiciel ustawowy autora pracy.

IV. OCENA PRAC I NAGRODY

1. Laureatów Konkursu wybierze pięcioosobowe jury złożone z dziennikarzy PAP, przedstawiciela NBP, eksperta ds. ekonomicznych i dydaktyka.

2. W ocenie prac konkursowych jury będzie uwzględniać między innymi dobór tematyki, sposób ujęcia tematu, poprawność faktograficzną. Od decyzji jury Konkursu nie przysługuje odwołanie.

3. Jury wybierze po trzy najlepsze prace w każdej z kategorii.

4. Między laureatów jury rozdzieli nagrody pieniężne w łącznej kwocie 10 200 zł w następujący sposób:
- w kategorii dla uczniów szkół podstawowych:
I miejsce - 1 000 zł, II miejsce - 750 zł, III miejsce - 500 zł.
- w kategorii dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych:
I miejsce - 1500 zł, II miejsce – 1200 zł, III miejsce – 750 zł.
- w kategorii dla dorosłych:
I miejsce – 2000 zł, II miejsce – 1500 zł, III miejsce – 1000 zł.

5. W przypadku gdy nagrodzona zostanie praca grupowa, nagroda podzielona zostanie w częściach równych pomiędzy autorów pracy.

6. Organizatorowi przysługuje prawo wyboru prac, które zostaną umieszczone na stronach internetowych Organizatora.

V. OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

1. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12 maja 2020 r.

2. Informacja o wynikach Konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej www.samorzad.pap.pl

VI. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 kwietnia 2020

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.samorzad.pap.pl.


„Wiem jak w banku. Rola i zadania Narodowego Banku Polskiego” to projekt realizowany przez Polską Agencję Prasową  we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.  

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas