twitter instagram YouTube

2016-08-01
Wnioski na przyznanie akredytacji „AKSES”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

Proces przyznawania akredytacji „AKSES” odbywa się na podstawie Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES” (Dz. Urz. Min. Rodz. Prac. i Pol. Społ. poz. 21.

 Sposób złożenia wniosku

Wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES” składa się w postaci elektronicznej, przesyłając na adres: akses@mrpips.gov.pl. Nabór wniosków o przyznanie akredytacji trwa od dnia ogłoszenia do dnia 30 listopada 2016 r.

Wnioskodawca zobowiązany jest:

  1.  Przesłać w postaci elektronicznej wniosek o przyznanie akredytacji „AKSES”.
  2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

     2.1.W postaci elektronicznej (podpisane skany):

         a) statut lub inny odpowiadający mu akt wewnętrzny podmiotu uprawnionego lub podmiotów tworzących partnerstwo,

         b) regulamin i schemat organizacyjny OWES,

         c) umowa partnerska, jeśli podmiot uprawniony zawarł partnerstwo,

         d) zaświadczenie potwierdzające, iż osoba mająca pełnić funkcję Kierownika OWES nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, skierowane przeciwko systemowi bankowemu, przestępstwo karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych,

         e) zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych –  z datą wystawienia nie wcześniej niż  30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES”,

         f) zaświadczenie z tytułu niezalegania z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, z datą wystawienia nie wcześniej niż 30 dni przed dniem złożenia wniosku o przyznanie akredytacji „AKSES”,

         g) opinia Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, właściwego ze względu na województwo, w którym ma działać OWES.

     2.2. Formularz samooceny - w postaci elektronicznej.

     2.3. Oświadczenia i zobowiązania - w postaci elektronicznej (podpisane skany) oraz w postaci papierowej.

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku

Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku są :

1. organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

2. partnerstwa, w których liderem jest organizacja pozarządowa w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.

Szczegółowe informacje oraz wzory dokumentów do pobrania znajdują się na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego.

źródło: pożytek.gov.pl

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas