twitter instagram YouTube

2014-03-24
Wolontariat polska pomoc 2014

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat polska pomoc 2014”. Termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem zadania  publicznego jest w szczególności: wyłonienie najlepszych projektodawców, którzy będą realizować projekty wolontariackie na rzecz jednego z krajów partnerskich, będących biorcami oficjalnej pomocy rozwojowej (ang. ODA), tj. krajów znajdujących się na liście Komitetu Pomocy Rozwojowej (Development Assistance Committee, DAC) OECD i wskazanych jako kraj realizacji zadań wolontariackich. 

Zadania realizowane przez wolontariusza w kraju przyjmującym muszą odpowiadać celom polskiej współpracy rozwojowej, tj. przyczyniać się do rozwoju gospodarczo-społecznego krajów partnerskich, demokratyzacji, poszanowania praw człowieka i realizacji Milenijnych Celów Rozwoju oraz spełniać kryteria oficjalnej pomocy rozwojowej.

Projekt WOLONTARIAT może mieć charakter długoterminowy (ścieżka I) lub krótkoterminowy (ścieżka II) (patrz, pkt. 7.3 Regulaminu) i obejmuje:

- przygotowanie wolontariusza do wyjazdu (w tym szkolenia, niezbędne szczepienia, organizację podróży);

- zadania wykonywane przez wolontariusza w kraju przyjmującym; zadania te mogą stanowić odrębny projekt pomocy rozwojowej lub mogą być częścią większego projektu;

- opiekę i utrzymywanie kontaktu z wolontariuszem oraz ubezpieczanie wolontariusza;

- opcjonalną INICJATYWĘ EDUKACYJNĄ realizowaną przez wolontariusza w Polsce przy wsparciu organizacji wysyłającej. Inicjatywa edukacyjna ma na celu podniesienie świadomości i poszerzenie wiedzy polskiego społeczeństwa na temat problemów rozwoju na świecie, w szczególności wyzwań rozwojowych, których dotyczy projekt WOLONTARIAT.3

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą się ubiegać:

- zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

- stowarzyszenia,

- fundacje,

- osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

- spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,

- stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

- spółdzielnie socjalne. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 1 300 000 zł (słownie: jeden milion trzysta tysięcy złotych).

Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości:

-  5% całkowitej wartości projektu – dla WOLONTARIATU długoterminowego;

- 10% całkowitej wartości projektu – dla WOLONTARIATU krótkoterminowego i projektu obejmującego jednocześnie WOLONTARIAT krótkoterminowy i długoterminowy.

Wkład własny może mieć charakter: finansowy, rzeczowy lub osobowy.

Koszty kwalifikowane z limitem na jednego wolontariusza opisane są w Regulaminie konkursu (Regulamin konkursu do pobrania poniżej)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nieprzekraczalny termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00. Decyduje data wpływu wniosku do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: www.msz.gov.pl/pl/ministerstwo/konkursyministra

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Rozwojowej, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa z dopiskiem na kopercie: „Konkurs – Wolontariat polska pomoc 2014“ lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach od 9.00-12.00 oraz 12.30-15.00.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas