twitter instagram YouTube

2021-05-19
Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r.

Wsparcie Fundacji EY w ramach Próśb Indywidualnych na 2021 r.

Fundacja EY uruchomiła wsparcie finansowe na funkcjonowanie rodziny zastępczej czy rodzinnego domu dziecka. Najbliższy nabór wniosków trwa do 30 czerwca.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Prośby Indywidualne służą dofinansowaniu terapii, rehabilitacji, zajęć wspomagających rozwój dzieci i młodzieży umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O wsparcie mogą się ubiegać:

 • podmioty rodzinnej opieki zastępczej
 • placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego
 • organizacje pozarządowe i jednostki  samorządu  terytorialnego działające  na rzecz  rodzicielstwa  zastępczego.

Każdy z uprawnionych do uczestnictwa w programie podmiotów może złożyć tylko jeden wniosek w danym kwartale.

Ze względu na ograniczone środki – na kwartał do rozdysponowania jest 30 000 zł – nie są finansowane:

 • duże remonty
 • doposażenia domu/mieszkania (w tym RTV i AGD)
 • zakup samochodów
 • spłata kredytów/zadłużeń
 • wsteczne zobowiązania Wnioskodawcy (poniesione już koszty przez Wnioskodawcę)
 • leki, szczepionki, wyjazdy w celach medycznych
 • aparaty ortodontyczne i leczenie ortodontyczne dzieci w pieczy zastępczej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wniosek należy złożyć w jednym z podanych terminów:

 • do 31 marca
 • do 30 czerwca
 • do 30 września
 • do 31 grudnia każdego roku.

Prośby Indywidualne są rozpatrywane co kwartał. Dzięki nim zarówno organizacje pozarządowe, jak i rodziny zastępcze czy rodzinne domy dziecka, a także ich wychowankowie mogą ubiegać się o pomoc finansową.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na kwartał w ramach Próśb Indywidualnych Fundacja ma do rozdysponowania 30 tys. zł.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela p. Agata Skalec, tel. (022) 557 66 93, mail: agata.skalec@pl.ey.com

Więcej informacji dostępnych jest pod adresem: https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/pomoc-finansowa

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas