twitter instagram YouTube

2020-08-12
Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi

Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi.

FUNDATOR:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wsparcie na rzecz osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi, obejmujące:

 • tworzenie nowych miejsc opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w istniejących lub nowo tworzonych instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj.: w żłobkach, klubach dziecięcych oraz w ramach instytucji dziennego opiekuna,
 • dostosowanie istniejących miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 do potrzeb dzieci
  z niepełnosprawnościami w instytucjonalnych formach opieki przewidzianych ustawą
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • sfinansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez pokrycie kosztów opłat za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach projektów ukierunkowanych na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania itp.,
 • zakup i montaż wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, zabawki),
 • zakup pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju
  i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania,
 • wyposażenie i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem; ,
 • modyfikacja przestrzeni wspierająca rozwój psychoruchowy i poznawczy dzieci;
 • przeszkolenie w zawodzie dziennego opiekuna, odbycie szkolenia uzupełniającego.

W ramach projektów przewidujących bieżące dofinasowanie opieki nad dziećmi do lat 3
w formie żłobków, klubów dziecięcych oraz u dziennego opiekuna możliwe są m.in. następujące kategorie działań:

 • zapewnienie bieżącego funkcjonowania utworzonego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3, w tym np.: koszty wynagrodzenia personelu zatrudnionego w miejscu opieki nad dziećmi do lat 3, koszty opłat za wyżywienie i pobyt dziecka przez okres nie dłuższy 24 miesiące;
 • inne wydatki, o ile są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania miejsca opieki nad dziećmi do lat 3.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać tylko i wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego (gminy miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie). Projekt może być realizowany w partnerstwie z jednostkami administracji publicznej/podmiotami ekonomii społecznej. W ramach naboru można złożyć więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie:

 • ogółem: 25 222 600,00 zł w tym wsparcie finansowe EFS: 25 222 600,00 zł;
 • maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%;
 • wkład własny 15%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony w terminie od dnia 11 maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 roku do godziny 15.30. Wnioskodawca przesyła wniosek o dofinansowanie projektu w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem Lokalnego Systemu Informatycznego.

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/383

KONTAKT:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

ul.Niepodległości 34

61-714 Poznań

Tel. 61 62 66 192

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas