twitter instagram YouTube

2015-03-03
Wsparcie dla lokalnych inicjatyw o tematyce ekologicznej Eko-starter

Jeśli masz pomysł na działanie, które oparte jest na zaangażowaniu swojej społeczności lokalnej i współpracy z nią, a w rezultacie zmierza do wprowadzania zmian w przestrzeni społecznej i postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego – nie czekaj, weź udział w programie Eko-starter! Organizatorem programu promującego i wspierającego działania animacyjne Eko-starter jest Fundacja Greenpeace Polska. Listy intencyjne należy składać najpóźniej do 31 marca 2015.

CELE PROGRAMU:

Celem programu jest wsparcie i promocja ciekawych przedsięwzięć, które  w istotny sposób zwrócą uwagę na wyzwania dotyczące środowiska naturalnego w aspekcie globalnym, jak i lokalnym. Fundacja chce wspierać projekty, które zaangażują osoby w każdym wieku, przyczynią się do podjęcia wspólnej inicjatywy opartej na grupowej współpracy oraz przyczynią się do promocji idei wolontariatu..

Istotnym celem programu jest podjęcie współpracy z przyszłymi animatorami projektów, którzy połączą swoje pasje i zainteresowania z aktywnym działaniem na rzecz środowiska.

Intencją organizatorów programu jest wsparcie projektów, które:

  • wynikają z pasji i zainteresowań animatora/ animatorów projektu; umożliwiają wykorzystanie umiejętności i doświadczenia animatora/ animatorów;
  • są nowatorskie, wykorzystują innowacyjne formy i metody współpracy z ludźmi;
  • aktywnie angażują uczestników projektu w działanie (osoby, do których projekt jest skierowany, nie są jedynie odbiorcami działań, ale są jego współtwórcami i współorganizatorami);
  • włączają do działania nowe grupy osób, z którymi Fundacja Greenpeace wcześniej nie współpracowała (np. seniorzy);
  • pozostawią trwały efekt dla lokalnej społeczności/lokalnego środowiska naturalnego lub mają perspektywę kontynuacji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Projekty należy składać  do 31 marca 2015 roku.

PULA ŚRODKÓW PRZEWIDZIANYCH W RAMACH PROGRAMU:

Łączna pula środków przewidzianych na darowizny w ramach programu Eko-starter wynosi 30 000 zł. Maksymalna kwota darowizny, o którą można ubiegać się w ramach programu wynosi 5 000 zł. Wnioskodawcy mogą otrzymać wsparcie w wysokości maksymalnie 90% całkowitego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Uczestnicy programu są zobowiązani do zapewnienia finansowego lub niefinansowego wkładu własnego (rzeczowego, wolontariat) wynoszącego minimum 10% całkowitego kosztu przedsięwzięcia. Darowizny przyznane w ramach programu zostaną wypłacone na konto animatora/animatorów w jednej racie wynoszącej 100% kosztów,  w terminie 14 dni roboczych od daty podpisania umowy darowizny z Fundacją.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ Z DAROWIZNY?
Darowizna obejmuje koszty realizacji projektu: może to być koszt wynagrodzenia animatora/animatorów, działania promocyjne, nabycie materiałów niezbędnych do realizacji działań, wynajęcie miejsca spotkań, zaproszenie ekspertów.

HARMONOGRAM PROGRAMU:

I etap
programu

Ogłoszenie programu

16 lutego 2015

 

Termin składania listów intencyjnych

31 marca 2015

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny listów intencyjnych (ogłoszenie listy projektów, które przeszły do drugiego etapu)

10 kwietnia 2015

II etap programu

Spotkania  z komisją w Warszawie

18-19 kwietnia 2015

25-26 kwietnia 2015

 

Ogłoszenie wyników II etapu

30 kwietnia 2015

III etap programu

Warsztaty w Warszawie

22-24 maja 2015

 

Ostateczny termin składania wniosków

14 czerwca 2015

 

Przewidywany termin ogłoszenia wyników oceny wniosków (ogłoszenie listy projektów, które otrzymają darowizny)

19 czerwca 2015

Realizacja projektów

 

 

 

 

Przygotowanie i podpisanie umów darowizn

22 – 30 czerwca 2015

Najwcześniejszy termin rozpoczęcia realizacji projektu

1 lipca 2015

Warsztaty w Warszawie wspierające realizację nagrodzonych projektów

jesienią 2015

Możliwość skorzystania ze wsparcia ekspertów

1 lipca 2015 – 31 grudnia 2015

Najpóźniejszy termin zakończenia realizacji projektu

31 grudnia 2015

 

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacje na temat  programu można uzyskać telefonicznie, pod numerem: +48 22 659 84 99 lub +48 22 851 26 42, od poniedziałku do piątku w godzinach: 10.00–17.00.

Pytania można także kierować na adres e-mail:eko-starter@greenpeace.pl.

Listy intencyjne należy złożyć za pośrednictwem formularza dostępnego pod adresem: www.eko-starter.pl.

Zapraszamy na stronę internetową programu: www.eko-starter.pl,  gdzie można pobrać Regulamin Programu oraz wzór listu intencyjnego.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas