twitter instagram YouTube

2014-02-14
Wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu będą dofinansowywane projekty odpowiadające następującym celom:

1. Cel ogólnokrajowy: „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”.

2. Cele Regionalne -Lista Celów Regionalnych dla województwa wielkopolskiego:

Cel nr 1: Działania o charakterze osłonowym zapobiegające degradacji biologicznej
i społecznej osób bezdomnych z zastosowaniem standardowych rodzajów i form świadczeń pomocy społecznej.

Cel nr 2: Działania o charakterze aktywizującym, tj. zmierzające do wyprowadzenia
z bezdomności.

Cel nr 3: Działania o charakterze interwencyjnym, udzielanie pomocy doraźnej w sytuacjach kryzysowych osobom zagrożonym bezdomnością.

Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą obejmować:

a) Koszty merytoryczne poniesione przez oferenta, bezpośrednio związane z celem realizowanego zadania publicznego, w szczególności:

- wydatki na remonty i adaptację pomieszczeń w placówkach noclegowych

- wydatki związane z zapewnieniem noclegu, posiłku itp. osobom bezdomnym,

- wydatki związane z działalnością placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym: energia, opał, dostawa wody, opłaty telekomunikacyjne itp.

- wydatki przeznaczone na zakup żywności oraz urządzeń do jej gromadzenia,przetwarzania, przechowywania i wydawania,

- wydatki przeznaczone na zakup odzieży, obuwia, środków czystości i higieny oraz materiałów i środków opatrunkowych,

- koszty wynagrodzeń osób realizujących cele projektu (np. streetworkerów, terapeutów uzależnień, pracowników socjalnych, psychologów, trenerów itp.).

b) Koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty administracyjne, które związane są z koordynacją projektu, jego obsługą finansową i prawną, w szczególności:

- wynagrodzenia koordynatorów projektu,

- wynagrodzenia obsługi księgowej związanej z wykonywaniem zadań w ramach projektu,

- wydatki przeznaczone na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji zadań.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

-organizacje pozarządowe, wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tejże ustawy)

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 5.000.000 zł.

Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 50.000 zł.

Maksymalna kwota dotacji wynosi 300.000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/otwarty-konkurs-ofert-w-ramach-programu-wspierajacego-powrot-osob-bezdomnych-do-spolecznosci-edycja-2014-/

W sprawie ewentualnych pytań dotyczących konkursu, prosimy kontaktować się z Panią Anną Janczarską lub Panią Iwoną Rogozińską, pracownikami Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, pod numerami telefonów:

(22) 661-12-12 i (22) 661-12-56.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas