twitter instagram YouTube

2020-04-17
Wsparcie doraźne

Wsparcie doraźne

Budżet programu w roku 2020 - 8 000 000 zł

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji. Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które znalazły się w sytuacji mogącej istotnie ograniczać realizację ich celów statutowych i działalności programowej. Konkurs przewiduje również wsparcie dla organizacji, które z powodu braku środków finansowych nie mogą uczestniczyć w ważnych wydarzeniach życia publicznego o charakterze ponadlokalnym. Organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  • pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych (np. awarii sprzętu, zniszczeń obiektów, innych zdarzeń losowych)–„POMOC DORAŹNA”;
  • pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja –„ŻYCIE PUBLICZNE”;
  • pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Zadania mogą być realizowane do 31 grudnia 2020 r

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wnioski mogą składać:

  • organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 UoDPPiW, w tym w szczególności stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia zwykłe), związki stowarzyszeń, fundacje oraz jednostki terenowe organizacji pozarządowych posiadające osobowość prawną,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółdzielnie socjalne,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. W przypadku jednostek terenowych organizacji pozarządowych, które nie posiadają osobowości prawnej (np. koła, oddziały), Wnioskodawcą jest zarząd główny tej organizacji.3.Podmioty uprawnione do ubiegania się o dotację w ramach Konkursu nie muszą posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji do 10 000 zł. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi 1 800 000 zł. Regulamin nie określa zamkniętego katalogu wydatków kwalifikowalnych. Kryterium dla kwalifikowalności wydatków będzie ich bezpośredni związek ze specyfiką prowadzonej działalności statutowej, a także koncepcją rozwoju organizacji w ramach zadania, na realizację którego została udzielona dotacja.

TERMIN SKŁADANIE WNIOSKÓW:

 Nabór wniosków o dofinansowanie ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

 DODATKOWE INFORMACJE:

 Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: www.niw.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas