twitter instagram YouTube

2017-03-23
Wsparcie od Fundacji im. Stefana Batorego

Konkurs dotacyjny na działania strażnicze dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, głównie organizacji spoza Warszawy

Cel konkursu :
Celem programu jest upowszechnianie postaw obywatelskiej odpowiedzialności za jakość polskiej demokracji oraz przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji.  Od 2016 roku oferujemy wsparcie organizacjom zajmującym się przeciwdziałaniem dyskryminacji i obywatelską kontrolą władz. Wspieramy też działania, które służą zwiększeniu ochrony organizacji i działaczy praw człowieka narażonych na agresję i ataki.


Na co można otrzymać dofinansowanie :

Dotacje mogą być przeznaczone na:

  • prowadzenie działań strażniczych: kontynuowanie (lub podjęcie) inicjatyw dotyczących sprawowania obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania administracji rządowej i samorządowej, podległych im funduszy, instytucji korzystających ze środków publicznych, wymiaru sprawiedliwości; podejmowanie działań zmierzających do eliminowania złych praktyk, przeciwdziałania korupcji, nepotyzmowi i innym nieprawidłowościom (w sektorze publicznym, prywatnym, pozarządowym); sprawdzanie i recenzowanie jakości i dostępności usług oferowanych obywatelom („społeczny audyt”, np. w edukacji, służbie zdrowia, pomocy społecznej, a także np. w sektorze bankowym czy sektorze ubezpieczeń); podejmowanie działań zmierzających do ochrony i egzekwowania praw obywatela i konsumenta;
  • wzmocnienie organizacji: podjęcie (lub kontynuowanie) działań mających na celu zwiększenie zasięgu oddziaływania, pozyskiwanie sojuszników i wolontariuszy, poprawę umiejętności komunikacyjnych, pozyskiwanie środków od prywatnych darczyńców (indywidualnych i korporacyjnych), wymianę doświadczeń i współpracę z podobnymi organizacjami w kraju i zagranicą.

Z dotacji można pokryć wszelkie uzasadnione koszty planowanych działań (nie ma listy „kosztów kwalifikowanych”). Nie wymagamy też wkładu własnego, z dotacji można pokryć wszystkie wydatki, niezbędne do prowadzenia zaplanowanych działań.

UWAGA! Dotacje nie muszą być przeznaczone na realizację jakiegoś jednego konkretnego projektu. Mogą być wykorzystane na pokrycie kosztów, które umożliwią efektywne prowadzenie działań strażniczych. Zachęcamy, by składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by prowadzić działalność i wzmocnić organizację.

Kto może składać wnioski :
O dotacje mogą ubiegać się zarejestrowane w KRS organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, zajmujące się sprawowaniem kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych. Priorytetowo będą traktowane wnioski organizacji spoza Warszawy.

Wysokość dotacji :
Fundacja przewiduje przyznanie ok. 20 dotacji w wysokości do 100 tys. zł.
Z dotacji można pokryć koszty poniesione w okresie od 1 lipca 2017 do 31 grudnia 2018. 


Termin składania wniosków:
Wnioski będą przyjmowane do 31 marca 2017 roku.

Dodatkowe informacje :

Decyzje o przyznaniu dotacji - Decyzje o przyznaniu dotacji będą podjęte do 31 maja 2017r.
Organizacje, które złożyły wnioski, zostaną poinformowane drogą e-mailową o przyznaniu lub nieprzyznaniu dotacji. Decyzje te są ostateczne i Fundacja nie przewiduje możliwości odwoływania się od nich. Nie przewidują również przekazywania uzasadnienia dotyczącego oceny wniosków.

Kontakt - W razie pytań Fundacja prosi wysłać wiadomość na adres demokracja@batory.org.pl


Źródło konkursu, dodatkowe informacje oraz regulamin dostępny TUTAJ


Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas