twitter instagram YouTube

2017-06-02
Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.:

"Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe   oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego.

 Celem konkursu jest wspieranie działań resortu  poprzez dofinansowanie projektów na rzecz szkół, do których uczęszczają cudzoziemcy, w tym uczniowie podlegający ochronie międzynarodowej, oraz należący do mniejszości narodowych i etnicznych, a także  placówek oświatowo - wychowawczych działających w środowisku lokalnym. Dofinansowanie uzyskają projekty  na rzecz przygotowania nauczycieli i środowiska szkolnego do pracy z uczniami z doświadczeniem migracyjnym, projekty wspomagające podjęcie nauki w publicznych szkołach, w szczególności realizujące intensywne kursy wakacyjne języka polskiego dla uczniów podlegających ochronie międzynarodowej, oraz projekty wspierające kultywowanie języka, tradycji i kultury mniejszości narodowych i etnicznych.

Termin składania ofert: 19 czerwca 2017 r.

 

Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2017 r.

Więcej informacji i szczegóły tutaj

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas