twitter instagram YouTube

2017-01-25
Wspieranie działań muzealnych - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną zwspieraniem działń muzealnych. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

Celem Konkursu jest u jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych

Na co można uzyskać dofinansowanie:

  • organizacja czasowych wystaw muzealnych,
  • modernizacja stałych wystaw muzealnych,
  • tworzenie stałych wystaw muzealnych,
  • publikacja katalogów do wystaw bądź zbiorów muzealnych,
  • konserwacja zbiorów,
  • wyposażanie pracowni konserwatorskich.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty:

  • samorządowe instytucje kultury – z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 6 325 000 zł.

 

Termin składania wniosków. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów,
ul. Goraszewska 7,
02-910 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Wspieranie działań muzealnych”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas