twitter instagram YouTube

2018-12-13
Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Wspieranie inicjatyw i działań stowarzyszeń, związków, organizacji społecznokulturalnych i innych podmiotów w sferze edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży . 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Edukacja : muzyczna, plastyczna, taneczna, teatralna, literacka zorganizowana w formach : warsztatów, koncertów, działań interdyscyplinarnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na zadania w roku 2019 – 45.000 PLN (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku do godz. 14.00 osobiście lub za pośrednictwem poczty w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie. Decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: 01.01.2019r. – 31.12.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas