twitter instagram YouTube

2018-08-01
Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.

Celem konkursu jest realizacja zadań ukierunkowanych m.in. na:

 • podniesienie sprawności fizycznej u żołnierzy służby stałej, żołnierzy rezerwy, żołnierzy WOT, pracowników wojska, młodzieży z klas mundurowych, młodzieży zrzeszonej w organizacjach proobronnych,
 • angażowaniu młodzieży klas mundurowych i organizacji proobronnych do różnych form aktywności ruchowej,
 • rozwijaniu i doskonaleniu rożnych form aktywności fizycznej,
 • integracji środowiska cywilnego z wojskowym,
 • popularyzowaniu sportu i rekreacji ruchowej,
 • promowaniu pozytywnych wartości kształtowanych przez sport
 • podnoszeniu poziomu wyszkolenia sportowego i etycznego w ramach prowadzonych zajęć o charakterze sportowym,
 • kształtowaniu proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowaniu młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 1 500 000,00 zł.

W 2016 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 718 177,00 zł

W 2017 r. na powyższe przedsięwzięcie przeznaczono kwotę 1 000 000,00 zł.

Zasady, tryb i kryteria przyznawania oraz rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki realizacji Konkursu:

 1. Zadanie polega na organizacji i przeprowadzeniu programów i działań o charakterze sportowym i sportowo-obronnym podnoszącym sprawność fizyczną (w tym: zawody, mistrzostwa, szkolenia, obozy) żołnierzy zawodowych, żołnierzy rezerwy, żołnierzy WOT, młodzieży klas mundurowych i organizacji proobronnych, jak również lokalnej społeczności.
 2. Termin realizacji zadań: od 27.08.2018 r. do 31.12.2018 r.,
 3. Oferty należy składać do dnia: 10.08.2018 r.,
 4. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 20.08.2018 r.,
 5. Obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% wnioskowanej kwoty dotacji,
 6. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 3 (trzy) oferty.
 7. Oferenci ubiegający się o realizację powyższego zadania muszą:
 • posiadać doświadczenie w realizacji zadań o charakterze sportowym i proobronnym oraz potencjał osobowy i rzeczowy niezbędny do realizacji przedsięwzięcia,
 • prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas