twitter instagram YouTube

2015-02-03
Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne oraz organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. Termin składania ofert: 27 lutego 2015 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują zadania polegające na:

1)  obszar I – organizowaniu w kraju i za granicą doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących, prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą;

2) obszar II – organizowaniu w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej:

a) I moduł – obejmuje następujące kraje i obszary geograficzne: Litwa, Białoruś, Ukraina, Czechy, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Węgry, Rosja, Kaukaz, Azja Centralna;

b) II moduł – obejmuje następujące kraje i obszary geograficzne: kraje europejskie niewymienione w module I, USA, Kanada, Australia, Nowa Zelandia, Brazylia, Argentyna, pozostałe kraje.

3) obszar III – organizowaniu w Polsce edukacyjnych obozów dla młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania mogą składać:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy tj.

-        osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

-        spółdzielnie socjalne, o których mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2006 r.
o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94 , poz. 651, z późn. zm.) (w zakresie działalności społecznie użytecznej w sferze zadań publicznych),

-        stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

-    spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działaj ą w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Organizacje muszą posiadać doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących,

2) jednostki samorządu terytorialnego,

3) publiczne i niepubliczne szkoły wyższe w wyodrębnionej tematycznie części konkursu dotyczącej doskonalenia zawodowego nauczycieli pracujących wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie niezbędnego, tj. trzyletniego w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, doświadczenia w zakresie realizacji zadań będących przedmiotem konkursu. Warunek ten również dotyczy jednostek samorządu terytorialnego oraz publicznych i niepublicznych szkół wyższych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1) Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2) Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości:

I obszar – 2 000 000 zł (słownie: dwa miliony złotych),

II obszar – 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych), w tym:

I moduł – 4 000 000 zł (słownie: cztery miliony złotych),

II moduł – 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych)

III obszar – 2 700 000 zł (słownie: dwa miliony siedemset tysięcy złotych).

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość przesuwania środków pomiędzy modułami w obszarze drugim z wykluczeniem możliwości przesuwania środków pomiędzy obszarami.

3) Minimalna kwota dofinansowania wynosi:

I obszar – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych),

II obszar:

I moduł – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

II moduł – 50 000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

III obszar – 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych)

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1) Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

2) Termin składania ofert: 27 lutego 2015 r.

3) Uwaga! Rozpatrzone zostaną jedynie oferty nadesłane lub złożone w Ministerstwie Edukacji Narodowej w terminie. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.men.gov.pl

1) Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w każdej wyodrębnionej tematycznie części konkursu, tj. odpowiednio w obszarze i module. Za złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty w wyodrębnionej tematycznie części rozumie się także złożenie wspólnie z innymi oferentami więcej niż jednej oferty wspólnej w rozumieniu ustawy lub jednoczesne złożenie oferty wspólnej i oferty samodzielnej.

2) Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

3) Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

4) Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

5) Treść oferty w postaci elektronicznej i papierowej musi być identyczna.

6) Termin realizacji zadania upływa 31 grudnia 2015 r.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogłoszenie o konkursie, regulamin, zasady przyznawania i rozliczania dotacji

Deklaracja o posiadaniu niezbędnego doświadczenia

Formularz

Odpowiedzi na pytania

Źródło: http://bip.men.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas