twitter instagram YouTube

2019-03-08
Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

W dniu 8 marca 2019r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Tytuł otwartego konkursu ofert (rodzaj zadania):  Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki.

 

Wysokość środków na zadania w roku 2018 – 0 PLN

Wysokość środków na zadania w roku 2019 –  195 000 PLN*

Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie.

Cele zadania objętego konkursem:

 

 • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 • osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 • poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 • promocja sportu i aktywnego stylu życia.
 • Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.

Przedmiotem konkursu jest stworzenie warunków do osiągania wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 

 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

 Z dotacji nie mogą być finansowane następujące wydatki:

 

1)  kary i mandaty nałożone na klub i zawodników klubu,

2)  transfery zawodników,

3)  zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi.

 

 Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:

 

 • wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
  2010 r. o sporcie;
 • ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:
 1. W przypadku gier zespołowych:

-  klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy;

 - zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika;

- trenerzy klubu posiadają licencję trenera

 1. W przypadku dyscyplin indywidualnych:

- zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika

- zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, ewentualnie są członkami bezpośredniego zaplecza kadry narodowej rokującymi perspektywy osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego;

-  trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

 • Udział własny oferenta wynosi minimum 30 % ogólnej wartości projektu w postaci środków finansowych,
   w tym pozyskanych od sponsorów.

 

 1. Termin, miejsce  i sposób składania ofert:

 

 • W przypadku dyscyplin indywidualnych do oferty należy dołączyć wykaz członków kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, ewentualnie bezpośredniego zaplecza kadry narodowej, potwierdzony przez właściwy związek sportowy.
 • Oferty wraz z załącznikami należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 roku do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.
 • Decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną.

 

W ofercie nie należy zmieniać układu pytań.

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy Klubu, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”; w przypadku znaku (gwiazdka) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).

Oferta winna być podpisana przez  osoby upoważnione do reprezentowania Klubu.

 Warunki i termin realizacji zadania:

 

 • Realizacja zadania, na którego realizację klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.
 • Od klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.
 • Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 03.2019 r. do 30.06.2019 roku.

Warunkiem podpisania umowy ze Zleceniobiorcą jest przyjęcie budżetu Miasta Leszna na 2019 r. przez Radę Miejską Miasta Leszna. Zleceniobiorca może ponosić wydatki związane z realizacją  zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2019 r.

 • Klub otrzymujący dotację jest zobowiązany do zachowania wkładu własnego w wysokości minimum procentowego zadeklarowanego w złożonej ofercie dotacji w stosunku do całkowitych kosztów zadania publicznego.
 • Klub nie może ubiegać się o środki finansowe z innych źródeł budżetu Miasta Leszna na to samo zadanie.
 • Klub nie może zalegać z płatnościami wobec Miasta Leszna oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu Leszno (dopuszczalna jest stosowna ugoda lub porozumienie) oraz przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego. W przeciwnym razie będzie to skutkować odrzuceniem oferty.

 Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Prezydenta  Miasta Leszna.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.
 • Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:
  1. a) znaczenie zadania dla Miasta Leszna,
  2. b) merytoryczne przygotowanie kadrowe do realizacji zadania,
  3. c) dotychczasowe doświadczenia oferenta w realizacji zadań podobnego typu oraz dotychczasowe doświadczenia Urzędu Miasta Leszna we współpracy z oferentem,
  4. d) merytoryczna ocena oferty oraz rzetelność przedstawionej oferty,
  5. e) wartość zaangażowania środków własnych oraz z innych źródeł finansowania w realizowane zadanie.
 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 • Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna.
 • Do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas