twitter instagram YouTube

2021-02-23
Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta. Oferty należy składać do 12 marca 2021 r. do godziny 12:00.

Cel zadania:

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej, mające na celu zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Mikrodotacje to dotacje w rozumieniu art. 127 ust. 1 pk. 1 lit. e i art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. przeznaczone na realizację zadań publicznych.

Opis zadania:

Do zadań Operatora należeć będzie:

 1. Przygotowanie i organizacja lokalnego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  z dnia 24 kwietnia 2003r., których celem będzie wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna.
 2. Nabór i ocena złożonych wniosków.
 3. Przyznanie dofinansowania najlepszym inicjatywom i podpisanie umów dotacji.
 4. Przekazanie jednostkowych dotacji na realizację projektów.
 5. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów.
 6. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów.
 7. Rozliczenie realizacji całości zadania.
 8. Prowadzenie punktu informacyjno-doradczego dla organizacji w zakresie przygotowania ofert, w okresie składania ofert oraz dla realizatorów projektów w okresie ich realizacji.

Oczekiwane rezultaty:

 1. Organizacja konkursu regrantingowego.
 2. Liczba realizowanych inicjatyw oddolnych rozwiązujących problemy społeczne na terenie Miasta Leszna.
 3. Liczba organizacji objętych wsparciem.
 4. Liczba przeprowadzonych konsultacji i spotkań w ramach projektu,
 5. Upowszechnianie informacji nt. Konkursu i działań projektowych
 6. Inne wskazane przez Oferenta.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 50 000,00 zł.

Termin realizacji zadania 22.03.2021r. do 30.11. 2021r.


W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

Kwota konkursu: 50 000.00 PLN

Oferty należy składać do 12 marca 2021 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania papierowej wersji: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, ul. Janusza Korczaka 5, 64-100 Leszno

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73/1, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl.

Więcej informacji >>>> kliknij  TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas