twitter instagram YouTube

2019-01-18
Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i incjatyw włączajacych obywateli w prace na rzecz miasta Leszna. Termin naboru ofert upływa dnia 15 lutego 2019r.

O PROGRAMIE:

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i incjatyw włączających obywateli w prace na rzecz miasta Leszna.

CEL KONKURSU:

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej, mające na celu zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Do zadań operatora, wybranego w ramach otwartego konkursu ofert będzie należało:
a) opracowanie dokumentacji konkursowej, w tym:
- regulaminu konkursu wraz z procedurą monitoringu
- regulaminu wyboru członków i prac komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, z zastrzeżeniem, że w pracach komisji ma brać udział co najmniej jeden przedstawiciel Prezydenta Miasta Leszna.
b) wzór oferty, umowy oraz sprawozdania z realizacji projektów (zaleca się stworzenie uproszczonego wzoru oferty i sprawozdania), jednakże możliwe jest zastosowanie do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 września 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
Zakłada się realizację minimum 8 projektów (mikrodotacji) o łącznej wartości  40 000,00 zł, a wysokość dofinansowania jednego projektu powinna być maksymalnie 5 000,00 zł. Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 90% wartości projektu, a wkład własny nie może być niższy niż 10%. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku realizator projektu może wycofać swoją ofertę.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Zakłada się realizację minimum 8 projektów (mikrodotacji) o łącznej wartości 40 000,00 zł, a wysokość dofinansowania jednego projektu powinna być maksymalnie 5 000,00 zł. Wysokość jednostkowej dotacji nie może przekroczyć 90% wartości projektu, a wkład własny nie może być niższy niż 10%.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin naboru ofert upływa dnia 15 lutego 2019r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.03.2019r. do 30.11.2019r.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.bip.moprleszno.pl/

KONTAKT:

Przed złożeniem wniosku dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ul. Gabriela Narutowicza 73, tel. 661 213 131 ngo@moprleszno.pl.

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl/

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas