twitter instagram YouTube

2019-03-08
Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 8 marca 2019r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki.

Tytuł otwartego konkursu ofert (rodzaj zadania): „Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych,  boksu i kick-boxingu oraz koszykówki”.

 

Wysokość środków na zadania w roku 2018 –  0 PLN

Wysokość środków na zadania w roku 2019  350 000 PLN*

Kwota oznaczona symbolem (*) może ulec zmianie.

Cele zadania objętego konkursem:

 • Szkolenie sportowe w klubach sportowych w popularnych dyscyplinach sportu, głównie objętych ogólnopolskim współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży na terenie Miasta Leszna.
 • Działania popularyzujące sport osób niepełnosprawnych, promujące prozdrowotną aktywność sportową, tworzące różnorodną ofertę sportową, wspierające powstawanie nowych klubów, ognisk i sekcji sportowych oraz rozwój, modernizację i utrzymanie gminnej bazy sportowej. Zwiększenie dostępności do różnorodnej oferty zajęć sportowych, przeciwdziałanie negatywnym zjawiskom społecznym, propagowanie aktywnego, zdrowego stylu życia wśród mieszkańców Leszna, wspieranie działań promujących sport osób niepełnosprawnych.

 Przedmiotem konkursu jest:

 

 • Organizacja i prowadzenie przez wykwalifikowaną kadrę trenersko–instruktorską procesu szkolenia sportowego na co najmniej dotychczasowym poziomie, którego odzwierciedleniem będą m.in. efekty współzawodnictwa sportowego za rok poprzedzający przyznanie dotacji z budżetu, gwarantujące kontynuację szkoleniowych przedsięwzięć. Preferowane będą propozycje zmierzające do rozwoju poszczególnych dyscyplin sportu, przedstawiające jednocześnie rozwiązanie skutków finansowych niezbędnych na ich realizację. W ramach przyznanej dotacji przewidywane są także koszty zatrudnienia kadry szkoleniowej oraz wynajem obiektów sportowych. Dopuszczalna jest realizacja części planu szkolenia sportowego poza granicami administracyjnymi Leszna.
 • Organizacja i uczestnictwo w zajęciach oraz imprezach sportowych, zawodach, rajdach w celu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych, organizacja zajęć promujących zdrowy styl życia w środowisku osób niepełnosprawnych, utrzymanie i przygotowanie obiektów sportowych, organizowanie wypoczynku dla osób niepełnosprawnych.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 

 • realizację programu szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • transport, koszty przejazdu,
 • koszty wpisowego, startowego, opłaty licencyjne,
 • opieka medyczna,
 • wynagrodzenie kadry szkoleniowej - maksymalnie do 30% otrzymanej dotacji,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
 • nagrody pieniężne i rzeczowe,
 • sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
 • koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji.

 

 

 Z dotacji nie mogą być finansowane następujące wydatki:

 

1)  kary i mandaty nałożone na klub i zawodników klubu,

2)  transfery zawodników

3)  zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów ich obsługi.

 Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o dotację na realizacje zadań powinny spełniać warunki ogólne:

 

 • wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 
  2010 r. o sporcie.
 • ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:
 • klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowy;
 • zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika;
 • trenerzy klubu posiadają licencję trenera
  • Udział własny oferenta wynosi minimum 30 % ogólnej wartości projektu w postaci środków finansowych, 
   w tym pozyskanych od sponsorów.
  • Klub nie może zalegać z płatnościami wobec Miasta Leszna oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu Leszno oraz przeciwko Klubowi nie jest prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego.

 

Nie spełnienie, któregokolwiek z powyższych warunków będzie skutkować odrzuceniem oferty ze 
względów formalnych.

 Termin, miejsce  i sposób składania ofert:

 

 • Oferty należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 marca 2019 
  roku do godz. 14.00
   w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.
 • Decyduje data wpływu oferty do Biura Obsługi Klienta. Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą

                    elektroniczną.

 

W ofercie nie należy zmieniać układu pytań.

Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania (oferta kompletnie wypełniona); jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego przez niego projektu, należy to jasno zaznaczyć, np. wpisać „nie dotyczy”; w przypadku znaku (gwiazdka) postąpić według instrukcji (niepotrzebne skreślić).

Oferta winna być podpisana przez  osoby upoważnione do reprezentowania klubu.

 

 Warunki i termin realizacji zadania:

 • Realizacja zadania, na którego realizację klub otrzymał wsparcie finansowe nie może być dokonywana przez podmiot nie będący stroną umowy.
 • Od Klubu wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanym wsparciu finansowym ze środków budżetu Miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 25.01.2019 do 15.12.2019 roku. 
Warunkiem podpisania umowy ze Zleceniobiorcą jest przyjęcie budżetu Miasta Leszna na 2019 r. przez Radę Miejską Miasta Leszna. Zleceniobiorca może ponosić wydatki związane z realizacją  zadania w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2019 r.

 • Klub otrzymujący dotację jest zobowiązany do zachowania wkładu własnego w wysokości minimum  procentowego zadeklarowanego w złożonej ofercie dotacji w stosunku do całkowitych kosztów zadania publicznego.
 • Klub nie może ubiegać się o środki finansowe z innych źródeł budżetu Miasta Leszna na to samo zadanie.
 • Klub nie może zalegać z płatnościami wobec Miasta Leszna oraz jednostek organizacyjnych podległych Miastu Leszno (dopuszczalna jest stosowna ugoda lub porozumienie) oraz przeciwko Klubowi nie ma być prowadzona egzekucja na podstawie przepisów prawa cywilnego. W przeciwnym razie będzie to skutkować odrzuceniem oferty.

 Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

 • Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 60 dni od upływu terminu do składania ofert. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Komisję Konkursową,  powołaną przez Prezydenta  Miasta Leszna.
 • Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą dalej rozpatrywane.
 • Przy rozpatrywaniu ofert będą brane pod uwagę następujące kryteria:

a) poziom sportowy,

b) merytoryczne przygotowanie kadrowe do realizacji zadania,

c) dotychczasowe doświadczenia klubu oferenta w realizacji zadań podobnego typu oraz dotychczasowe doświadczenia Urzędu Miasta Leszna we współpracy z oferentem,

d) merytoryczna ocena oferty oraz rzetelność przedstawionej oferty,

e) wielkość środków własnych zaangażowanych w realizowane zadanie.

 • Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.
 • Prezydent Miasta Leszna zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia w części lub w całości otwartego konkursu ofert bez podania przyczyn.
 • Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna.
 • Do ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas