twitter instagram YouTube

2020-06-23
Współpraca w czasie pandemii

Współpraca w czasie pandemii

Wiele organizacji pozarządowych z powodu epidemii koronawirusa musiało zawiesić lub poważnie ograniczyć prowadzoną działalność.

Restrykcje wprowadzane przez władze państwowe oznaczały zamknięcie nas w domach, zredukowanie kontaktów społecznych, przeniesienie ogromnej części aktywności zawodowej i prywatnej do internetu, zamrożenie wielu dotychczasowych działań. Zmiany te dotknęły chyba każdego obszaru naszego życia, oczywiście objęły także funkcjonowanie organizacji pozarządowych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje o ułatwieniach, z których mogą skorzystać organizacje pozarządowe. Należy zwrócić uwagę, że proponowane rozwiązania mają charakter uznaniowy, decyzje o ich zastosowaniu należą do organów administracji publicznej.

1. Rozwiązania Urzędu Miasta Leszna dla NGO w czasie pandemii

Urząd Miasta Leszna, w zakresie obowiązującego prawa stara się wprowadzać rozwiązania ułatwiające funkcjonowanie organizacji pozarządowych, przede wszystkim tych, które realizują zlecone zadania publiczne. Bardzo istotne znaczenie we wdrażaniu ułatwień ma także inicjatywa i aktywność ze strony samych organizacji pozarządowych

O rozwiązaniach urzędu:

  • dla wszystkich organizacji pozarządowych można przeczytać tutaj
  • dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność gospodarczą można przeczytać tutaj

2. Tarcza Antykryzysowa –rządowa pomoc dla III sektora

  • Wsparcie z Wojewódzkiego i Powiatowego Urzędu Pracy

W ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19  przedsiębiorcy zatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą, w tym samozatrudnieni oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o różne formy pomocy w urzędach pracy.

Wojewódzkie Urzędy Pracy realizują usługę polecającą na wsparciu dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Powiatowe Urzędy Pracy oferują natomiast:

1) niskooprocentowane pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców,

2) dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych,

3) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców,

4) dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych.

  • Nowe terminy na składanie sprawozdań

Przepisy wprowadzone w ramach Tarczy Antykryzysowej zmieniają wiele ważnych dla wszystkich NGO terminów. Sprawdź, co się zmieniło, na co masz więcej czasu, do kiedy należy wypełnić określone obowiązki sprawozdawcze.

  • Inne rozwiązania, z których mogą skorzystać niektóre rodzaje organizacji pozarządowych

 1) Zwolnienie z opłat audiowizualnych i abonamentu radiowo-telewizyjnego

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii od organizacji pozarządowych nie są pobierane wynagrodzenia dla organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi, typu ZAIKS, ZASP czy ZPAF oraz opłaty abonamentowe radiowe i telewizyjne, pod warunkiem, że organizacja przed 8 marca 2020 roku miała obowiązek ponoszenia tych opłat i nie ma w tym zakresie zaległości.

Podstawa prawna: art. 15l ustawy o tarcie antykryzysowej.

2) Zdalne posiedzenia organów – posiedzenia statutowe organów mogą odbywać się on-line, możliwe jest też przeprowadzanie głosowania obiegowo z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem udokumentowanej zgody członków władz na takie rozwiązanie. W ten sposób NGO mogą np. zatwierdzić sprawozdania finansowe.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władzy organizacji odbywa się przy zapewnieniu co najmniej transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy ngo może wypowiadać się w toku obrad i wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia.

Więcej o powyższych instrumentach możecie poczytać tutaj

3. Fundusze dla organizacji pozarządowych

Trwa nabór wniosków w ramach rządowego Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19. Program ten jest adresowany do organizacji III sektora, dotkniętych skutkami epidemii. W ramach dwóch Priorytetów: Działania wspierające oraz Bezpieczeństwo NGO, NGO: fundacje, stowarzyszenia, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne  mogą uzyskać dotację na realizację zadań publicznych, adaptację prowadzonych projektów do sytuacji epidemicznej oraz dofinansowanie kosztów funkcjonowania. Budżet programu wynosi 10 mln zł. Nabór wniosków rozpoczął się 12 maja br.

O innych programach można przeczytać tutaj

Przypominamy, iż na naszej stronie dostępny jest czerwcowy numer broszury, w której zawarte są wszystkie aktualnie trwające konkursy – (broszura dostępna jest tutaj)

4. Aktywni mimo wszystko

Pomimo stanu epidemiologicznego wiele leszczyńskich organizacji nie ustaje w działaniu, a nawet intensyfikuje swoje prace na rzecz pomocy mieszkańcom w przezwyciężaniu codziennych trudności.

O wszystkich przedsięwzięciach można poczytać na naszej stronie www.ngo.leszno.pl oraz na portalach społecznościowych LESZCZYŃSKIE NGO, a także na profilach społecznościowych organizacji.

Dziękujemy ORGANZAJOM ZA WSPARCIE.

5. Na pomoc - SEKTOR 3

Organizacje pozarządowe, które poszukują pomocy, informacji czy wsparcia mogą zgłosić się do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, które na bieżąco udziela kompleksowej informacji na temat możliwości wsparcia, ich działalności oraz wszelkich formalności.

Jednocześnie analizujemy stan zaawansowania realizacji projektów powierzonych przez Miasto organizacjom oraz odpowiadamy na wszelkie pojawiające się w związku z tym wątpliwości.

Równolegle Miasto wdrażać będzie kolejne rozwiązania.

 

6. Źródła informacji dotyczące ułatwień związanych z epidemią:

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas