twitter instagram YouTube

2014-02-21
Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”. Oferty należy składać do 27 lutego 2014r.

Cele zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” wynikają z priorytetów polskiej polityki zagranicznej oraz działań planowanych na 2014 r.

Działania globalne i horyzontalne obejmują:

a) wzmacnianie pozytywnego wizerunku Polski wśród społeczeństw innych państw,
w szczególności Wielkiej Brytanii, Niemiec, Beneluxu i Skandynawii),  z wykorzystaniem przekazu o kluczowych wydarzeniach z najnowszej historii Polski:

  • 25 lat przemian demokratycznych rozpoczętych w 1989 r.,
  • 15 lat członkostwa Polski w NATO,
  • 10 lat członkostwa Polski w UE oraz z wyborów do Parlamentu Europejskiego;

b)  przekazywanie doświadczeń polskiej transformacji politycznej, gospodarczej i społecznej;

c) popularyzację wiedzy o historii Polski, w tym w szczególności dotyczącej pokojowej transformacji ustrojowej 89;

d) wkład Polaków w budowanie myśli politycznej i prawodawstwa międzynarodowego,
w szczególności postawy moralnej, dokonań i dziedzictwa Jana Karskiego;

e) dziedzictwo i dialog wielokulturowy w Polsce;

f)   wspieranie rozwoju studiów polskich na zagranicznych uczelniach i popularyzację języka polskiego;

g) realizację agendy demokratyzacyjnej w kontekście wspierania przez Polskę dążeń demokratycznych innych państw, m.in. poprzez zaangażowanie w inicjatywy o charakterze prodemokratyzacyjnym takie jak:  Nagroda Solidarności oraz Europejski Fundusz na rzecz Demokracji;

h) promocję Polski jako atrakcyjnego i wiarygodnego partnera współpracy handlowej i inwestycyjnej.

W ramach intensyfikacji współpracy dwustronnej z wybranymi krajami, zwłaszcza w związku z następującymi wydarzeniami i procesami, działania dotyczyć będą:

a) 600-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Turcją;

b) działań informacyjnych i promocyjnych w ramach przygotowań Roku Polskiego w Rosji 2015;

c) przekazywania doświadczeń zdobytych w czasie EURO 2012 na potrzeby organizacji mistrzostw świata w piłce nożnej w Rosji w 2018 r.;

d)  60-lecia nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami;

e) współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej, szczególnie w wymiarze obywatelskim.    

Powyższe działania mają służyć wzmocnieniu pozytywnego wizerunku Polski jako kraju, który:

a)  ma ugruntowaną pozycję w społeczności międzynarodowej, potwierdzoną sukcesami: przewodnictwa w Radzie UE, przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012;

b)  cieszy się stabilnością polityczno-ekonomiczną i notuje stały wzrost gospodarczy;

c) jest inicjatorem i współautorem europejskich i globalnych inicjatyw, takich jak: Partnerstwo Wschodnie, Wspólnota Demokracji, Europejski Fundusz na Rzecz Demokracji;

d) wspiera procesy demokratyzacji na świecie i dzieli się doświadczeniami pokojowej transformacji ustrojowej;

e) wciąż notuje jedne z najwyższych wskaźników poparcia dla integracji ze wszystkich państw UE, a jego mieszkańcy wykazują wysoki poziom tożsamości europejskiej.

W ramach zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014” dofinansowane mogą być projekty, które wpisują się w działania wymienione w ust. 2 i 3, służą wzmocnieniu wizerunku Polski zgodnie z ust. 4 oraz których celem jest:

a) inicjowanie i stymulowanie kontaktów dwu- i wielostronnych między społeczeństwami polskim i krajów partnerskich, służących m.in. rozwojowi współpracy gospodarczej;

b) aktywizacja debaty publicznej wzmacniającej markę Polska;

c) wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratyzacyjnych,
w szczególności w krajach objętych europejską polityką sąsiedztwa;

d) zainteresowanie i pozyskanie zrozumienia dla polskiego punktu widzenia oraz przezwyciężanie stereotypów w dialogu historycznym i międzykulturowym;

e) diagnoza postrzegania Polski i Polaków przez społeczeństwa innych krajów (poprzez badania wizerunkowe, opracowania analityczne istniejących badań i statystyk) oraz formułowanie na jej podstawie strategicznych wniosków, istotnych dla prowadzenia skutecznej dyplomacji publicznej, zgodnej z priorytetami polskiej polityki zagranicznej.

Celem dofinansowanych projektów powinno być zaangażowanie opinii publicznej w krajach docelowych, w tym w szczególności:

• środowisk opiniotwórczych, a zwłaszcza przedstawicieli mediów;

• młodzieży, a zwłaszcza liderów młodego pokolenia; 

w sposób zapewniający kontynuację oddziaływania i efekt zwielokrotnienia po zakończeniu działań projektu.

W roku 2014 priorytetowo traktowane będą projekty, które wykorzystują nowoczesne narzędzia komunikacji umożliwiające skuteczne dotarcie do grup docelowych (takie jak media społecznościowe).

W ramach konkursu nie będą finansowane projekty ograniczone do:

a) jednorazowych, zamkniętych wydarzeń artystycznych i naukowych;

b) wyjazdów wakacyjnych i turystycznych;

c) refundacji kosztów podróży i pobytu uczestników;

d) wypłaty stypendiów.

Zadanie może być realizowane zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

Niezależnie od miejsca realizacji projektu, preferowane będą projekty realizowane we współpracy z partnerami zagranicznymi. W przypadku realizacji projektu wspólnie z partnerem/partnerami obowiązkowe jest załączenie do wniosku projektowego deklaracji współpracy partnera. Preferowane będą projekty, w których partner/partnerzy partycypują w kosztach realizacji projektu.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014

Wiecej na stronie internetowej: Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas