twitter instagram YouTube

2014-03-21
Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią i Republiką Korei

ICI ECP ma na celu przede wszystkim lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Republiką Korei Południowej. Zaproszamy do składania wniosków EACEA/24/13.

Cele
- promocja zrozumienia pomiędzy narodami państw członkowskich UE i krajami partnerskimi: Australią, Japonią i Republiką Korei Południowej obejmująca lepsze poznanie ich języków, kultury i instytucji, oraz
- poprawa jakości kształcenia wyższego i szkolenia zawodowego w UE i krajach partnerskich.

Cele operacyjne
- wsparcie współpracy instytucji szkolnictwa wyższego i szkolenia zawodowego, w tym promocja wspólnych programów nauczania i mobilności;
- poprawa warunków mobilności studentów poprzez promocje wzajemnego uznawania kwalifikacji i okresów nauki za granicą;
- wsparcie współpracy organizacji publicznych i prywatnych zaangażowanych w szkolnictwo wyższe i szkolenie zawodowe, w tym zachęcanie do dyskusji i wymiany doświadczeń;
- wsparcie mobilności kadry odpowiedzialnej za szkolnictwo wyższe i szkolenie zawodowe w państwach UE i krajach partnerskich, w celu poprawy wzajemnego zrozumienia i poznania spraw istotnych dla stosunków pomiędzy UE a odpowiednim państwem partnerskim.

Zaproszenie do składania wniosków na 2013 r. dotyczy wspólnych projektów w zakresie mobilności oraz wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych między Unią Europejską a Australią, Japonią oraz Republiką Korei Południowej.

W przypadku wspólnych projektów w zakresie mobilności wsparcie przyznawane jest w celu umożliwienia konsorcjom instytucji szkolnictwa wyższego i instytucji szkoleniowych z UE i kraju partnerskiego realizację wspólnych programów edukacyjnych i szkoleniowych oraz wdrażanie mobilności studentów i członków wydziałów. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na administrację i granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie mobilności musi obejmować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe (poziom ponadgimnazjalny) z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie mobilności wynosi 36 miesięcy. Pod uwagę będą brane przede wszystkim projekty obejmujące w ramach działań staże oraz praktyki.

W przypadku wspólnych projektów w zakresie stopni naukowych wsparcie przyznawane jest w celu tworzenia i wdrażania dwustronnych lub wspólnych programów w zakresie stopni naukowych. Wsparcie to obejmuje finansowanie w postaci kwot ryczałtowych na prace rozwojowe i administrację i granty dla studentów oraz pracowników akademickich i pracowników administracyjnych. Konsorcjum składające wniosek dotyczący wspólnego projektu w ramach ICI-ECP w zakresie stopni naukowych musi obejmować co najmniej 2 instytucje szkolnictwa wyższego lub instytucje szkoleniowe z 2 różnych państw członkowskich UE oraz co najmniej 2 takie instytucje z kraju partnerskiego. Maksymalny czas trwania wspólnego projektu w zakresie stopni naukowych wynosi 48 miesięcy.

Rozpoczęcie działań planuje się na październik 2014 r.

Uprawnieni wnioskodawcy
- instytucje szkolnictwa wyższego i instytucje szkoleniowe (poziom ponadgimnazjalny);
- kwalifikujący się wnioskodawcy muszą pochodzić z jednego z 28 państw członkowskich Unii Europejskiej.

Wsparcie finansowe
Dostępny budżet szacuje się na około 2,2 mln euro. Porównywalne środki zostaną zapewnione przez kraje partnerskie zgodnie z zasadami mającymi zastosowanie do każdego z tych krajów.

Termin nadsyłania wniosków: 15 maja 2014 r.

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel.: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: EACEA-ICT-LLP@ec.europa.eu
Strona www
Information Desk

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury
200, rue de la Loi
B-1049 Bruksela
Tel.: +32 2 299 11 11
Email: eac-info@ec.europa.eu
Strona www

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas