twitter instagram YouTube

2014-11-04
Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Priorytetowymi celami planu oraz obszarami współpracy z Polonią i Polakami za granicą są:

Obszar tematyczny I: Nauczanie języka polskiego, w języku polskim i o Polsce.

Obszar tematyczny II: Media polonijne

Obszar tematyczny III: Infrastruktura polonijna

Obszar tematyczny IV: Pozycja środowisk polskich w krajach zamieszkania (z wyłączeniem mediów i nauczania języka polskiego i po polsku)

Obszar tematyczny V: Więzi i kontakty z Polską

Szczegóły w Regulaminie Konkursu do pobrania poniżej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O przyznanie dofinansowania w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy:

fundacje,

stowarzyszenia,

osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

spółdzielnie socjalne,

spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

O przyznanie dofinansowania w konkursie zgodnie z art. 127 ust. 1 pkt. 1 lit. a i b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 i 938 ) mogą ubiegać się również:

niepubliczne szkoły wyższe,

publiczne szkoły wyższe,

instytuty badawcze,

Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne,

jednostki samorządu terytorialnego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania publicznego wynosi: 31.700.000

Minimalne i maksymalne kwoty dofinansowania dla projektu składanego w konkursie są określone w pkt. 2.1. Regulaminu (tabela)-  do pobrania poniżej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia 2014 r.

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę wraz z załącznikami (wszystkie dokumenty w dwóch egzemplarzach: oryginał i kopia) należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs - Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.”

lub złożyć na Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21 (wejście od Litewskiej), w godzinach od 9.00 do 12.00 oraz od 12.30 do 15.00.

DODATKOWE INFORMACJE:

Informacja o konkursie, sposobie udostępnienia oferty i wzorów innych dokumentów niezbędnych do złożenia oferty są opublikowane na stronie internetowej www.msz.gov.pl.

Pytania dotyczące Konkursu można  nadsyłać drogą elektroniczną na adres:

polonia.konkurs@msz.gov.pl

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1.Regulamin konkursu

2.Wzór oferty oraz szczegółowy opis projektu

3.Wzór kosztorysu

4.Istotne postanowienia umowy dotacji

5.Wykaz obowiązujących pojęć

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas