twitter instagram YouTube

2014-01-28
Wydarzenia artystyczne - Film

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk wizualnych:

· wystaw wraz z katalogami,

· innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningów i prezentacji multimedialnych,

· festiwali, przeglądów i konkursów,

· publikacji książkowych z dziedziny sztuk wizualnych,

· katalogów i książek artystycznych,

· filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych,

· zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej,

· innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania z obszaru sztuk wizualnych. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
- organizacje pozarządowe,
- podmioty prowadzące działalność gospodarczą
          

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 5 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 30 000 zł.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku,

2) 600 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 40% budżetu przedstawionego we wniosku.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2014/wydarzenia-artystyczne/film.php

UWAGA!
Uprzejmie informujemy, iż zakresu priorytety wyłączone zostały zadania artystyczne, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia. Wnioski na zadania z tego zakresu należy składać do programu Edukacja – priorytet 1 – Edukacja kulturalna.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Własności Intelektualnej i Mediów
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17
00-071 Warszawa

 

 

 

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas