twitter instagram YouTube

2014-11-17
Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne

Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne zjawiska z obszaru współczesnych sztuk wizualnych:

1) wystaw wraz z katalogami;

2) innych form prezentacji sztuk wizualnych, wraz z katalogami, w tym performance, happeningów i prezentacji multimedialnych;

3) festiwali, przeglądów i konkursów;

4) publikacji książkowych z dziedziny sztuk wizualnych;

5) katalogów i książek artystycznych;

6) filmów dokumentalnych z dziedziny sztuk wizualnych;

7) zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których sztuki wizualne stanowią istotny element koncepcji programowej;

8) innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących dokonania z obszaru sztuk wizualnych.

2. Z priorytetu wyłączone są festiwale filmowe, zadania digitalizacyjne, zadania związane z wydawaniem czasopism, warsztaty, plenery, sympozja oraz konferencje i seminaria. Z priorytetu wyłączone są również zadania artystyczne, których główną grupą docelową są dzieci i młodzież do 18 roku życia.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie w ramach priorytetu ubiegać mogą się następujące podmioty prawa polskiego:

1) samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego;

2) organizacje pozarządowe;

3) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

4) podmioty prowadzące działalność gospodarczą.
        

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 35 000 zł.

2. W szczególnych przypadkach minister może przyznać dofinansowanie w kwocie niższej od minimalnej kwoty wnioskowanej.

3. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi:

1) 300 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 75% budżetu przedstawionego we wniosku;

2) 500 000 zł dla zadań, w przypadku których wnioskowane dofinansowanie nie przekracza 50% budżetu przedstawionego we wniosku.

4. W zawartych we wniosku informacjach określających źródła finansowania zadania można zamieszczać wyłącznie dane dotyczące środków, które na etapie realizacji zadania zostaną ujęte w ewidencji księgowej wnioskodawcy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach priorytetu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

W przypadku wyczerpania lub obniżenia budżetu po zakończeniu I naboru minister może odwołać II nabór do priorytetu.

W przypadku pozostawienia wolnych środków lub uzyskania dodatkowych środków finansowych po zakończeniu II naboru minister może ogłosić dodatkowy nabór do priorytetu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/wydarzenia-artystyczne/sztuki-wizualne.php

KONTAKT:

ZACHĘTA Narodowa Galeria Sztuki
pl. Małachowskiego 3
00-916 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu Sztuki Wizualne są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00.DO POBRANIA:

 

Źródło: www.mkidn.gov.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas