twitter instagram YouTube

2020-11-05
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

CEL PROGRAMU:

Strategicznym celem programu jest budowanie profesjonalnej oferty artystycznej skierowanej do dzieci i młodzieży, uwzględniającej potrzeby i zainteresowania tej pełnoprawnej grupy odbiorców. W ramach programu wspierane będą wartościowe i w pełni profesjonalne wydarzenia artystyczne o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstające z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia. Przedsięwzięcia powinny odznaczać się wysoką jakością, bogactwem artystycznego przekazu, rzetelnością wykonania i wykorzystaniem różnorodnych środków ekspresji twórczej, także związanych z nowymi technologiami. Wspieranie produkcji artystycznych dla dzieci i młodzieży oraz tworzenie warunków sprzyjających dostępności do oferty kulturalnej ma wpisać się w proces kształtowania nawyku świadomej i krytycznej percepcji sztuki oraz budowania poczucia, że jest ona stałym i nieodzownym elementem życia.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Zadanie nr 1: festiwale i przeglądy profesjonalnej oferty artystycznej dla dzieci i młodzieży.

Zadanie nr 2: spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne.

Zadanie nr 3: koncerty.

Zadanie nr 4: wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz z katalogami.

Zadanie nr 5: działania multimedialne, realizowane w całości on-line, prezentujące i popularyzujące profesjonalną ofertę artystyczną dla dzieci i młodzieży.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

  • samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Zadanie nr 1: 30 000 zł - 500 000 zł

Zadanie nr 2: 30 000 zł - 150 000 zł

Zadanie nr 3: 30 000 zł - 150 000 zł

Zadanie nr 4: 30 000 zł - 500 000 zł

Zadanie nr 5: 30 000 zł - 150 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

30 listopada 2020 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.)

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer (22) 551-57-89 oraz na stronie internetowej organizatora konkursu www.gov.pl/web/kultura/wydarzenia-artystyczne-dla-dzieci-i-mlodziezy3 .

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

Departament Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej

Krakowskie Przedmieście 15/17

00-071 Warszawa

Informacje dotyczące programu:

Sylwia Szewczuk-Szepietowska  sszewczuk@mkidn.gov.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas