twitter instagram YouTube

2017-01-24
Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z wydarzeniami artystycznymi przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży do18 roku życia. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

Celem Konkursu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie następujących zadań:

  • Zadanie nr 1: festiwale i przeglądy sztuki (wydarzenia interdyscyplinarne lub skoncentrowane na wybranej dziedzinie sztuki)
  • Zadanie nr 2: spektakle teatralne, muzyczne, operowe, taneczne,
  • Zadanie nr 3: koncerty,
  • Zadanie nr 4: wystawy i inne formy prezentacji sztuki (np. performance, happeningi, prezentacje multimedialne) wraz z katalogami.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego:

  • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego, 
  • organizacje pozarządowe,
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
  • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 4 025 000 zł.

Termin składania wniosków (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa ,
z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas