twitter instagram YouTube

2018-10-05
Wypowiedz się! Weź udział w konsultacjach społecznych Programu Współpracy

Wypowiedz się! Weź udział w konsultacjach społecznych Programu Współpracy

Zapraszamy leszczyńskie organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych „Rocznego Programu Współpracy….., na rok 2019”. Uwagi do programu można zgłaszać do 12 października.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy leszczyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  pozarządowych.

Kto może wziąć udział:

Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie miasta Leszna lub na rzecz jego mieszkańców.

Forma konsultacji:

Uwagi i opinie można składać na specjalnie przygotowanym formularzu konsultacji - do pobrania poniżej.

Wypełniony formularz można odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Urząd Miasta Leszna, Al. Jana Pawła II 21 a, 64-100 Leszno z dopiskiem „Konsultacje Rocznego Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@leszno.pl z wyżej wymienionym dopiskiem.

Termin konsultacji:

Od 5 do 12 października 2018 r. (do godz. 15:30)

Liczy się data wpływu do Urzędu Miasta Leszna.
Opinie i uwagi organizacji złożone po terminie zakończenia konsultacji nie będą brane pod uwagę. Konsultacje uznaje się za ważne bez względu na liczbę podmiotów biorących udział w konsultacjach. Wyniki konsultacji nie są wiążące dla organów Miasta Leszna.


Projekt programu i formularz konsultacji dostępny jest:
1) na Platformie Konsultacji Społecznych www.konsultacje.leszno.pl,
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta Leszna www.ngo.leszno.pl
3) na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu www.bip.leszno.pl ,
4) na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie www.bip.moprleszno.pl,
5) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a,
6) w Biurze Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w budynku Urzędu Miasta Leszna przy Al. Jana Pawła II 21 a, (na parterze tel. 65 529 54 03).

Przyjmując „Roczny Program Współpracy…” leszczyński samorząd wyraża wolę budowania dialogu obywatelskiego, stwarzania warunków do realizacji inicjatyw służących mieszkańcom oraz deklaruje ścisłe współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w realizacji zadań publicznych.  Program ma charakter otwarty i zakłada możliwość uwzględniania nowych form pozafinansowego współdziałania, jak również doskonalenia dotychczasowych form współpracy.

Kluczowe dla dobrych relacji między urzędem, a trzecim sektorem jest zrozumienie, że przekazanie realizacji zadań własnych leszczyńskiego samorządu organizacjom pozarządowym służy wzmacnianiu interesów lokalnej społeczności, dlatego też w programie ujęto liczne formy współpracy oraz obszerny katalog zadań publicznych.

Załączniki

Projekt „Rocznego Programu Współpracy..., na rok 2019"

Formularz konsultacji społecznych

Komunikat dot. konsultacji społecznych

Zarządzenie

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas