twitter instagram YouTube

2017-01-18
Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

CELE KONKURSU:
Realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii:

  • współpraca kulturalna,
  • badania i wymiana naukowa,
  • edukacja,
  • wymiana młodych,
  • współpraca transgraniczna,
  • promocja turystyki.

Projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:
Wszystkie podmioty prawne lub osoby fizyczne przedstawiające projekt zgodny z założeniami programu. Priorytet mają organizacje pozarządowe i non-profit, gminy i lokalne samorządy, publiczne szkoły, uniwersytety, ośrodki naukowe i badawcze oraz instytucje publiczne z wyjątkiem tych bezpośrednio dotowanych z budżetu państwa. Obowiązkiem wnioskującego jest nawiązanie partnerstwa z podmiotami z przynajmniej 3 z państw Grupy Wyszehradzkiej (V4), czyli z Czech, Węgier, Polski i Słowacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:
Możliwa dotacja do otrzymania w ramach konkursu wynosi maksymalnie 6 000 euro. Wkład finansowy Funduszu nie może przekroczyć 80% całkowitych kosztów projektu, włączając w to w tym wkład rzeczowy wnioskodawcy lub innych podmiotów.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Wszystkie wnioski należy składać za pośrednictwem aplikacyjnego systemu online ostatecznie w dniu upływu terminu:

  • 1 marca 2017 r.
  • 1 czerwca 2017 r.
  • 1 września 2017 r.
  • 1 grudnia 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Podpisane dokumenty, wydrukowany wniosek oraz załączniki, należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą z datą stempla pocztowego z dnia następującego po dniu deadline’u na adres:

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, Kráľovské údolie 8 Královské údolie 8, 811 02 Bratislava 811 02 Bratislava, Slovak Republic Republiki Słowackiej.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://visegradfund.org/grants/small-grants/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas