twitter instagram YouTube

2022-12-16
XI Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2023

XI Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! 2023

DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz 11 uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Termin składania wniosków do 31 stycznia 2023 r.

FUNDATOR: DOZ Fundacja dbam o zdrowie

O KONKURSIE: Konkurs Grantowy RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ! to jeden z najważniejszy projektów DOZ Fundacji dbam o zdrowie. Skierowany jest do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. W ramach konkursu DOZ Fundacja dbam o zdrowie dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które wspierają osoby najbardziej potrzebujące oraz podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków i wyrobów medycznych.

CEL KONKURSU: Celem konkursu jest także propagowanie idei otwartości, wymiany wiedzy i doświadczeń organizacji pozarządowych między sobą, a także podejmowanie współpracy organizacji pozarządowych z innymi podmiotami w celu optymalnego rozwiązywania problemów społecznych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: W ramach konkursu DOZ Fundacja dofinansuje ogólnopolskie i lokalne projekty, które podejmują działania mające na celu uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz w sposób bezpośredni wspierają osoby najbardziej potrzebujące. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, instytucji społecznych oraz innych instytucji działających w sektorze ochrony zdrowia lub opieki społecznej. 

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 1.000.000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 stycznia 2023 r.

Maksymalne dofinansowanie do jednego projektu: 100.000,00 zł.

Jedna organizacja może otrzymać dofinansowanie na jeden projekt.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://dozfundacja.pl/granty/

Projekty konkursowe powinny:

  • być skierowane do grup osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: przewlekle lub ciężko chorych (niepełnosprawnych, samotnych, starszych, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci) znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej, których nie stać na zakup niezbędnych do kontynuowania leczenia leków oraz wyrobów medycznych (zwanych dalej „beneficjentami końcowymi”),
  • wspierać lub inicjować działania mające na celu niwelowanie barier w dostępie beneficjentów końcowych do leków oraz wyrobów medycznych w sposób profesjonalny i efektywny,
  • prezentować umiejętność szczegółowego diagnozowania potrzeb i zasobów osobowych grupy beneficjentów końcowych oraz skutecznych metod dotarcia z pomocą w zakupie leków oraz wyrobów medycznych do wytypowanych grup beneficjentów końcowych,
  • zakładać realne rezultaty proponowanych działań.

KONTAKT:

Koordynator konkursu:
Zbigniew Szewczyk
e-mail: zbigniew_szewczyk@fundacja.doz.pl
kom. 785 866 700
tel. 42 200 75 50

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas