twitter instagram YouTube

2019-06-25
„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019”. Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 30 września.

Cel Konkursu

Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw edukacyjnych i wyrównujących szanse społeczne (na obszarach wiejskich i w małych miastach do 30 tys. mieszkańców) kierowanych do uczniów szkół podstawowych, liceów ogólnokształcących, techników, branżowych szkół I stopnia, branżowych szkół II stopnia, szkół specjalnych przysposabiających do pracy lub szkół policealnych, poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza edukacyjną ofertę szkoły, na rzecz której realizowany jest projekt.

Kto może składać wnioski?

Wnioski mogą składać:

  • fundacje działające na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1491 ze zm.),
  • stowarzyszenia działające na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. -Prawo o stowarzyszeniach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 713 ze zm.),
  • uczniowskie kluby sportowe niedziałające w formie spółek, działające na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału miedzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Warunkiem ubiegania się o Dotację jest posiadanie przez Wnioskodawcę osobowości prawnej. Terenowe jednostki organizacji ogólnopolskich mogą uczestniczyć w Konkursie pod warunkiem umocowania do występowania o Dotację w imieniu danej organizacji (np. posiadania odpowiednich pełnomocnictw) oraz posiadania własnego konta bankowego. Jeden Wnioskodawca może złożyć Wniosek na realizację tylko jednego Projektu w danej edycji Konkursu.

Wartość dotacji

Wysokość dotacji nie może przekroczyć 50 000,00 zł brutto. Wymagany jest minimalny wkład własny finansowy w dotowany Projekt, w wysokości minimum 10% wartości Dotacji.

Koszty administracyjne finansowane z Dotacji nie mogą przekraczać 5% całkowitego kosztu Projektu i zalicza się do nich wyłącznie wynagrodzenie koordynatora Projektu zatrudnionego na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Koordynator Projektu nie może być jednocześnie osobą pobierającą wynagrodzenie z tytułu kosztów programowych.

Termin składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony od 2 września 2019 r. do 30 września 2019 r. Podstawą ubiegania się o Dotację jest złożenie wniosku o dotację (dalej „Wniosek”) przez stronę internetową Fundacji www.fundacjapzu.pl,w zakładce „Złóż wniosek” - decyduje data złożenia Wniosku w postaci elektronicznej w systemie on-line, na stronie www.fundacjapzu.pl.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: http://fundacjapzu.pl/868.html

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas