twitter instagram YouTube

2014-01-24
Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs grantowy w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Przygotuj i zgłoś do konkursu grantowego działanie na rzecz pomocy pszczołom i edukacji o roli pszczół. Pozyskaj nawet 8.000 złotych dofinansowania dla swojego projektu! Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 r

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest przygotowanie, dofinansowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, na rzecz kształtowania postaw i świadomości ekologicznej społeczeństwa, w szczególności z wykorzystaniem aktywnej edukacji ekologicznej prowadzonej w terenie oraz promocji i wdrażania pozytywnych działań związanych z ochroną lokalnych ekosystemów, w szczególności ochrony pszczół, których znaczenie dla człowieka i środowiska naturalnego jest kluczowe

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs adresowany jest do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich i szkół wyższych, publicznych i niepublicznych, a także do organizacji pozarządowych i instytucji samorządowych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Nagrodami Konkursu Grantowego – edycja 2014 jest pula 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) złotych do rozdysponowania w postaci grantów przeznaczonych na organizację działań zgodnych z celami konkursu. Nie ma określonej minimalnej wartości wnioskowanego grantu, zaś maksymalna wartość grantu o którą można wnioskować to 8 000 złotych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 r.

ZGŁOSZENIE DO KONKURSU - WNIOSKOWANIE O DOTACJĘ:

a) Wnioski należy składać w oparciu o formularze obejmujące część informacyjną o wnioskodawcy, opis programu, harmonogram działań i budżet.

b) Wzór formularza dostępny jest w biurze Organizatora oraz na stronie www.pomagamypszczolom.pl

c) Kompletne wnioski (wypełniony formularz i wymagane załączniki) należy w formie papierowej przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja Nasza Ziemia

ul. Hoża 3 m.5

00-528 Warszawa

z dopiskiem „Z Kujawskim pomagamy pszczołom – konkurs grantowy”

DODATKOWE INFORMACJE:

 Wszelkie informacje na temat Konkursu dostępne są:

a) w biurze Organizatora - ul. Hoża 3 m 5, 00-528 Warszawa, telefon (22) 622 98 68, e-mail: pomagamypszczolom@naszaziemia.pl

b) na stronie internetowej www.pomagamypszczolom.pl

 

Życzymy fajnych pomysłów i zachęcamy do składania wniosków.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas